Förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

t.o.m. SFS 2019:1059
SFS nr: 2007:909
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2007-11-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1059
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och om undantag enligt 17 § samma lag.

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

3 §   Nämnden ska bestå av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Övriga ledamöter utses efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivaralliansen, Kooperationens förhandlingsorganisation, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation. Föreningen Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting föreslår två ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För ordföranden och varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare.

Organisation

4 §   Hos nämnden finns en sekreterare.

4 a §   Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1098).

Beslutförhet

5 §   Sekreteraren utses av nämnden i dess helhet. Andra ärenden avgörs av nämnden i dess helhet, om deras beskaffenhet kräver det.

6 §   Ordföranden prövar fråga om avvisning eller avskrivning i ett ärende som avses i 1 §. Ordföranden avgör även administrativa ärenden.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att ordföranden får avgöra även andra ärenden, med undantag för avgörande i sak av ärenden som avses i 1 §.

7 §   I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden än de som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av Föreningen Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda ledamöterna inträder
   - när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en region har ett bestämmande inflytande, en av de ledamöter som har utsetts på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
   - när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,
   - när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Kooperationens förhandlingsorganisation, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation.

Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får dock fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Förordning (2019:1059).

8 §   Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Ärendenas handläggning

9 §   Ordföranden ansvarar för beredningen av ärendena. Om det behövs, hålls muntlig förberedelse.

Sekreteraren får utfärda föreläggande att avhjälpa brist i en ansökan samt infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ett ärende.

10 §   Ett ärende avgörs efter muntlig förhandling, om det inte finns särskilda skäl.

Ska muntlig förhandling inte hållas, avgörs ärendet efter föredragning. Föredragningen ankommer på sekreteraren eller en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får överta föredragningen av ett ärende.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
14 § om nämndens sammansättning,
15 och 16 §§ om beslutförhet, samt

20 § om föredragning.

Överklagande

12 §   Av 18 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda framgår att nämndens beslut i fråga som avses i 1 § inte får överklagas.