Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

t.o.m. SFS 2017:367
SFS nr: 2002:831
Departement/myndighet: Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad: 2002-11-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:367
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen, om inte Ekonomistyrningsverket beslutar annat enligt 2 §. Förordningen gäller dock inte affärsverken. Förordning (2008:1430).

2 §   Ekonomistyrningsverket skall besluta att en myndighet inte skall omfattas av förordningen om verket bedömer att det är viktigare att det råder konkurrensneutralitet på en marknad där myndigheten bedriver verksamhet i konkurrens med en verksamhet som inte medför rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), än att myndigheten har kompensationsrätt enligt denna förordning.

Ekonomistyrningsverket skall samråda med Konkurrensverket innan beslut enligt denna bestämmelse fattas.

3 §   Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Kompensation

4 §   En myndighet som omfattas av denna förordning har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verksamheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål. Myndigheten har inte heller rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9 § första stycket 1, 3 eller 4 eller 10, 15 eller 16 § mervärdesskattelagen. Förordning (2017:367).

5 §   Har upphävts genom förordning (2008:1430).

6 §   Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Rekvisition och redovisning mot inkomsttitel

7 §   En myndighet som en viss månad har bokfört belopp som anges i 4 § får påföljande månad rekvirera motsvarande belopp från Skatteverket. Förordning (2003:1040).

8 §   Skatteverket ska betala ut det rekvirerade beloppet inom 10 dagar från det att rekvisitionen kommit in till myndigheten. Förordning (2011:225).

9 §   Skatteverket ska redovisa det rekvirerade beloppet mot inkomsttiteln Mervärdesskatt när verket betalar ut det till myndigheten. Förordning (2011:225).

10 §   Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Ränta

11 §   Har en myndighet tillgodoförts ränta till följd av att myndigheten rekvirerat ett för högt belopp vid tillämpningen av 4 §, ska myndigheten betala ett belopp motsvarande räntan till Skatteverket, om den tillgodoförda räntan inte är obetydlig.
Förordning (2008:1430).

Tillämpningsföreskrifter

12 §   Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2008:1430
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.
   2. För bidrag som avses i den upphävda 3 § och som har mottagits före den 1 januari 2009 gäller de upphävda paragraferna samt 1 och 11 §§ i sin äldre lydelse.

2017:367
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utgifter för representation eller liknande ändamål som har uppstått före ikraftträdandet.