Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer

t.o.m. SFS 2007:274
SFS nr: 1998:941
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2007:274
Övrig text: Rättelseblad 2006:847 har iakttagits.
Upphävd: 2008-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:245
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Med tillverkare avses i denna förordning också den som för vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt eller bioteknisk organism utan att ha fört in till Sverige, tillverkat eller framställt produkten eller organismen.

2 §   Särskilt farliga kemiska produkter delas in i livsfarliga och mycket farliga produkter för tillämpningen av 14-20 §§.
Kemikalieinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om vilka kemiska produkter som skall anses som livsfarliga respektive mycket farliga.

3 §   Kemikalieinspektionen får föreskriva att bestämmelserna i 14 kap. 7-9 §§ och 24 § andra stycket miljöbalken skall tillämpas även på en vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och på grund av sina egenskaper kan befaras medföra skador på människor eller miljön.

Den som yrkesmässigt hanterar eller till Sverige för in en sådan vara som avses i första stycket skall, även om en särskild föreskrift inte har meddelats, iaktta vad som föreskrivs i 14 kap. 8 § miljöbalken.

4 §   Denna förordning skall inte tillämpas på kosmetiska och hygieniska produkter, om det inte är särskilt föreskrivet i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter.

Kunskapskrav

5 §   Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter om kunskapskrav som behövs för tillämpningen av 2 kap. 2 § miljöbalken med avseende på hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och biotekniska organismer.

Försiktighetsmått och produktval

6 §   Kemikalieinspektionen får i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer meddela ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått och produktval enligt 2 kap. 3 och 6 §§ miljöbalken.

I fråga om transport av kemiska produkter meddelas, efter samråd med Kemikalieinspektionen, sådana föreskrifter som avses i första stycket av respektive transportmyndighet enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
Förordning (2006:314).

Miljö- och hälsoutredning

7 §   Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om miljö- och hälsoutredning enligt 14 kap. 7 § miljöbalken.

Produktinformation

8 §   Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter om produktinformation som behövs för tillämpningen av 14 kap. 8 § miljöbalken.

Uppgiftsskyldighet

9 §   Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet som behövs för tillämpningen av 14 kap. 9 § miljöbalken.

Produktregister

10 §   Kemiska produkter och biotekniska organismer som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall registreras i produktregistret i enlighet med föreskrifterna i 11 §.

Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:847).

11 §   Varje kemisk produkt och bioteknisk organism som kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilaga till denna förordning skall anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret.

Anmälan skall göras av tillverkaren eller, i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer som har förts in till Sverige, av den som svarar för införseln. Om det är godtagbart från hälso- och miljösynpunkt får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet medge att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet i stället för den som svarar för införseln.

Den som årligen tillverkar eller för in till Sverige mindre än 100 kilogram av en kemisk produkt eller bioteknisk organism behöver inte anmäla produkten eller organismen, om inte Kemikalieinspektionen föreskriver annat.

Anmälningsskyldigheten inträder när en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas eller förs in till Sverige.

12 §   Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om produktregistret.
Kemikalieinspektionen får föreskriva om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från föreskrifterna i 10 och 11 §§.

Förhandsanmälan

13 §   Kemikalieinspektionen skall meddela de föreskrifter om förhandsanmälan av kemiska produkter som behövs enligt 14 kap. 11 § miljöbalken.

Tillstånd m.m.

14 §   Tillstånd som avses i 14 kap. 12 § miljöbalken krävs för
   1. yrkesmässig import av livsfarliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
   2. yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter,
   3. annan än yrkesmässig import av särskilt farliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
   4. annan än yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter.

Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:847).

15 §   Föreståndare för institution eller motsvarande vid universitet eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, forskningsinstitut eller liknande, som ägs eller får stöd av staten, landstinget eller kommunen, får utan tillstånd enligt 14 § första stycket 1 importera livsfarliga kemiska produkter som behövs för verksamheten.
Tillstånd till import av livsfarliga kemiska produkter krävs inte heller för den som enligt läkemedelslagen (1992:859) är behörig att tillverka läkemedel i allmänhet.

16 §   Tillstånd enligt 14 § första stycket 2 krävs inte för den som enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel har rätt att driva detaljhandel med läkemedel.

Tillstånd enligt 14 § första stycket 3 och 4 får lämnas endast till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

17 §   Frågan om tillstånd enligt 14 § prövas, om sökanden bedriver rörelse, av länsstyrelsen i det län där rörelsen bedrivs och annars av länsstyrelsen i det län där sökanden är bosatt. Tillstånd får gälla under högst fem år.

18 §   Livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter får inom Sverige överlåtas endast till den som skall använda dem yrkesmässigt eller som har tillstånd för annan hantering. Den som överlåter sådana produkter skall föra anteckningar om försäljningen enligt de föreskrifter som Kemikalieinspektionen meddelar.

19 §   En livsfarlig kemisk produkt får inte tas om hand på sätt som avses i 4 kap. 2 § tullagen (2000:1281) av någon annan än den som får importera en sådan produkt.

I övrigt gäller i fråga om oförtullade kemiska produkter lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Kemikalieinspektionen bestämmer hur det skall förfaras med en livsfarlig kemisk produkt som inte kan försäljas enligt 4 § i den lagen.
Förordning (2000:1318).

20 §   Kemikalieinspektionen får om det finns särskilda skäl föreskriva att bestämmelserna i 14-19 §§ skall tillämpas också på kemiska produkter som inte anses som livsfarliga eller mycket farliga.

21 §   Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter enligt 14 kap. 24 § andra stycket miljöbalken såvitt avser krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel eller utförsel av kemiska produkter och biotekniska organismer.

Bemyndigande att föreskriva om undantag och medge dispens

22 §   Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om undantag från bestämmelserna i 14-19 §§. Om det finns synnerliga skäl får inspektionen besluta om dispens från bestämmelserna i det enskilda fallet.

Av 14 kap. 16 § miljöbalken framgår att sådana föreskrifter eller beslut om dispens får innehålla krav på anmälan innan en kemisk produkt saluhålls eller används.

Skyldighet att underrätta om skadliga verkningar

23 §   Kemikalieinspektionen är den myndighet som skall underrättas om skadliga verkningar enligt 14 kap. 23 § miljöbalken.

Bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter

24 §   Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om sådana förbud som behövs till följd av
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier,
   - rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/98/EG, och
   - Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG. Förordning (2005:709).

25 §   Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Kemikalieinspektionen får också meddela föreskrifter om hantering, import och export av kemiska produkter för verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier.
Förordning (2004:716).

26 §   Naturvårdsverket, Boverket och Livsmedelsverket får efter samråd med Kemikalieinspektionen och på följande villkor meddela sådana föreskrifter som avses i 3, 6, 8, 9, 21 §§ och 25 § första meningen.
   1. Naturvårdsverket, om det finns skäl med hänsyn särskilt till skyddet av den yttre miljön.
   2. Boverket, i fråga om byggprodukter, om det behövs till skydd för inomhusmiljön.
   3. Livsmedelsverket, i fråga om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar. Förordning (2006:847).

27 §   Innan annan myndighet än sådan transportmyndighet som avses i 6 § andra stycket meddelar förbud eller föreskrifter som har betydelse för transporter skall samråd ske med vederbörande transportmyndighet enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Förordning (2006:314).

Ansvarig myndighet och rapportering enligt EG-bestämmelser

28 §   Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i
   - artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen,
   - artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier,
   - artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,
   - artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, och
   - artikel 121 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.
Förordning (2007:274).

28 a §   Kemikalieinspektionen skall ansvara för sådan rapportering som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG. Förordning (2005:709).

Tillsyn och avgifter

29 §   I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:942) om kemikalie- avgifter m.m. finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

30 §   En statlig tillsynsmyndighet skall göra anmälan till Konsumentombudsmannen om myndigheten från hälso- eller miljösynpunkt anser att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (1995:450) mot marknadsföringen av en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Andra myndigheter än Kemikalieinspektionen skall samråda med inspektionen innan anmälan görs.

Överklagande

31 §   I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

32 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.


Övergångsbestämmelser

2007:274

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juni 2007.

Bilaga

Kemiska produkter och biotekniska organismer som skall anmälas enligt 10 §

Varukod (statistiskt nr)  Varuslag
Kombinerad nomenklatur

1301        Schellack o.d.; naturliga gummiarter,  
         hartser    
         och gummihartser
        och oleoresiner (t.ex. balsamer):
1301 10        - Schellack o.d
1301 20        - Gummi arabicum
1301 90        - Andra slag

ur 1302        - Växtsafter och växtextrakter:
1302 11        - Opium
1302 14        - Pyrethrumextrakt och extrakter ur
        rötterna ur rotenonhaltiga växter
ur 1507        Sojabönolja och fraktioner av denna olja,
        även raffinerade men inte kemiskt
        modifierade: avsedda att användas
        uteslutande för tekniskt bruk
ur 1508        Jordnötsolja och fraktioner av denna
        olja, även raffinerade men
        inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1509        Olivolja och fraktioner av denna olja,
        även raffinerade men
        inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1510        Andra oljor erhållna enbart ur oliver
        samt fraktioner av sådana
        oljor, även raffinerade men inte
        kemiskt modifierade inbegripet
        blandningar av dessa oljor eller
        fraktioner med oljor eller
        fraktioner enligt nr 1509:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1511        Palmolja och fraktioner av denna olja,
        även raffinerade men
        inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1512        Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja
        samt fraktioner av dessa oljor, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1513        Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja
        samt fraktioner av dessa oljor, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1514        Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt
        fraktioner av dessa
        oljor, även raffinerade men inte
        kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1515        Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter
        och oljor (inbegripet jojobaolja) samt
        fraktioner av sådana fetter eller oljor,
        även raffinerade men inte kemiskt
        modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1516        Animaliska och vegetabiliska fetter och
        oljor samt fraktioner
        av sådana fetter eller oljor, som helt
        eller delvis hydrerats,
        omförestrats (även internt) eller
        elaidiniserats, även
        raffinerade men inte vidare bearbetade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1518        Animaliska och vegetabiliska fetter och
        oljor samt fraktioner
        av sådana fetter eller oljor, kokta,
        oxiderade, dehydrati-
        serade, faktiserade, blåsta,
        polymeriserade genom upphettning i
        vakuum eller i inert gas eller på annat
        sätt kemiskt modifierade, med undantag
        av produkter enligt nr 1516; oätliga
        blandningar eller beredningar av
        animaliska eller vegetabiliska
        fetter eller oljor eller av fraktioner
        av olika fetter eller
        oljor enligt detta kapitel, inte
        nämnda eller inbegripna någon
        annanstans
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
1520        Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut
ur 1521        Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider),
        bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti
        (valrav), även raffinerade eller
        färgade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1522        Degras; återstoder från bearbetning av
        fetter, feta oljor eller
        andra fettartade ämnen eller av
        animaliska eller vegetabiliska
        vaxer:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
2207 20        - Etylalkohol och annan sprit,
        denaturerade, oavsett
        alkoholhalt
ur 2501        Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat
        salt) och ren natriumklorid, även i
        vattenlösning och även med tillsats av
        klumpförebyggande medel eller flytmedel;
        havsvatten:
        avsett att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
2503        Svavel av alla slag, annat än sublimerat
        svavel, fällt svavel
        och kolloidalt svavel
2511        Naturligt bariumsulfat (tungspat);
        naturligt bariumkarbonat
        (witherit), även bränt, dock  
        inte bariumoxid enligt nr 2816:
2511 10        - Naturligt bariumsulfat (tungspat)
2511 20        - Naturligt bariumkarbonat (witherit)
2522        Osläckt kalk, släckt kalk och
        hydraulisk kalk, dock inte
        kalciumoxid och kalciumhydroxid
        enligt nr 2825:
2522 10        - Osläckt kalk
2522 20        - Släckt kalk
2522 30        - Hydraulisk kalk
ur 2523        Portlandcement, aluminatcement,
        slaggcement och liknande
        hydraulisk cement, även färgade eller
        i form av klinker:
        - Portlandcement:
2523 21        - - Vit cement, även artificiellt färgad
2523 29        - - Annan
2523 30        - Aluminatcement
2523 90        - Annan hydraulisk cement
2524        Asbest
2525 20        - Glimmerpulver
2526 20        - Talk, krossad eller pulveriserad
2528        Naturliga borater och koncentrat av
        sådana borater (även
        brända), med undantag av borater
        utvunna ur naturliga
        saltlösningar; naturlig borsyra
        innehållande högst 85
        viktprocent H3BO3, beräknat på
        torrsubstansen:
2528 10        - Naturligt natriumborat och koncentrat
        av naturligt
        natriumborat, även bränt
2528 90        - Andra slag
2529        Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit;
        flusspat:
2529 10        - Fältspat
        - Flusspat:
2529 21        - - Innehållande högst 97 viktprocent
        kalciumfluorid
2529 22        - - Innehållande högst 97 viktprocent
        kalciumfluorid
2530        - Leucit; nefelin och nefelinsyenit
2706        Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt
        andra mineraltjäror,
        även separerade eller delvis
        destillerade (toppade), inbegripet
        s.k. preparerad tjära
2707        Oljor och andra produkter erhållna
        genom destillation av
        högtemperaturtjära från stenkol;
        liknande produkter i vilka
        vikten av de aromatiska beståndsdelarna
        överstiger vikten av de
        icke-aromatiska beståndsdelarna:
2707 10        - Bensen (bensol)
2707 20        - Toluen (toluol)
2707 30        - Xylen (xylol)
2707 40        - Naftalen (naftalin)
2707 50        - Andra blandningar av aromatiska
        kolväten som ger minst 65
        volymprocent destillat (inklusive
        förluster) vid 250 oC vid
        bestämning med metoden enligt ASTM D 86
2707 60        - Fenoler
        - Andra slag:
2707 91        - - Kreosotoljor
2707 99        - - Andra
ur 2708        Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck:
2708 10        - Beck
2709        Råolja erhållen ur petroleum eller ur
        bituminösa mineral
2710        Oljor erhållna ur petroleum eller ur
        bituminösa mineral, andra än råolja;
        produkter, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans,
        innehållande som karaktärsgivande
        beståndsdel minst 70 viktprocent oljor
        erhållna ur petroleum eller ur
        bituminösa mineral; avfallsoljor
        - Oljor erhållna ur petroleum eller ur
        bituminösa mineral (andra än råolja)
        och produkter, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans,
        innehållande som karaktärsgivande
        beståndsdel minst 70 viktprocent oljor
        erhållna ur petroleum eller ur
        bituminösa mineral, andra än
        avfallsoljor:
2710 11        - - Lättoljor och produkter
2710 19        - - Andra slag
        - Avfallsoljor
2710 91        - - Innehållande polyklorerade
        bifenyler (PCB), polyklorerade
        terfenyler (PCT) eller polybromerade
        bifenyler (PBB)
2710 99        - - Andra
2711        Petroleumgaser och andra gasformiga
        kolväten:
        - Förtätade till vätska:
2711 11        - - Naturgas
2711 12        - - Propan
2711 13        - - Butan
2711 14        - - Eten, propen, buten och butadien
2711 19        - - Andra  
        - I gasform:
2711 21        - - Naturgas
2711 29        - - Andra
2712        Vaselin; paraffin, mikrovax, 'slack wax',
        ozokerit, montanvax
        (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer
        och liknande produkter
        erhållna genom syntes eller genom andra
        processer, även färgade:
2712 10        - Vaselin
2712 20        - Paraffin, innehållande mindre än 0,75
        viktprocent olja
2712 90        - Andra slag
ur 2713        Petroleumbitumen (asfalt) och andra
        återstoder från oljor erhållna ur
        petroleum eller ur bituminösa mineral:
2713 20        - Petroleumbitumen (asfalt)
2713 90        - Andra återstoder från oljor erhållna
        ur petroleum eller ur bituminösa mineral
2715        Bituminösa blandningar baserade på
        naturasfalt, naturlig
        bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära
        eller mineraltjärbeck
        (t.ex. asfaltmastix, 'cut backs')
2801        Fluor, klor, brom och jod:
2801 10        - Klor
2801 20        - Jod
2801 30        - Fluor; brom
2802        Svavel, sublimerat eller fällt;
        kolloidalt svavel
2803        Kol (kimrök och andra fomer av kol,
        inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans)
2804        Väte, ädelgaser och andra ickemetaller:
2804 10        - Väte
        - Ädelgaser:
2804 21        - - Argon
2804 29        - - Andra
2804 30        - Kväve
2804 40        - Syre
2804 50        - Bor; tellur
        - Kisel:
2804 61        - - Innehållande minst 99,99 viktprocent
        kisel
2804 69        - - Annan
2804 70        - Fosfor
2804 80        - Arsenik
2804 90        - Selen
2805        Alkalimetaller och alkaliska
        jordartsmetaller; sällsynta
        jordartsmetaller, skandium och yttrium,
        även blandade eller
        legerade med varandra; kvicksilver:
        - Alkalimetaller och alkaliska
        jordartsmetaller:
2805 11        - - Natrium
2805 12        - - Kalcium
2805 19        - - Andra
2805 30        - Sällsynta jordartsmetaller, skandium
        och yttrium, även blandade eller legerade
        med varandra
2805 40        - Kvicksilver
2806        Väteklorid (klorväte) och saltsyra
        (klorvätesyra);
        klorosvavelsyra:
2806 10        - Väteklorid (klorväte) och saltsyra
        (klorvätesyra)
2806 20        - Klorosvavelsyra
2807        Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)
2808        Salpetersyra; blandningar av svavelsyra
        och salpetersyra
2809        Fosforpentoxid; fosforsyra;
        polyfosforsyror, även inte kemiskt
        definierade:
2809 10        - Fosforpentoxid
2809 20        - Fosforsyra och polyfosforsyror
2810        Boroxider; borsyror
2811        Andra oorganiska syror och andra
        oorganiska syreföreningar av ickemetaller:
        - Andra oorganiska syror:
2811 11        - - Vätefluorid (fluorvätesyra)
2811 19        - - Andra
        - Andra oorganiska syreföreningar av
        ickemetaller:
2811 21        - - Koldioxid (kolsyra)
2811 22        - - Kiseldioxid
2811 23        - - Svaveldioxid
2811 29        - - Andra
2812        Halogenider och halogenidoxider av
        ickemetaller:
2812 10        - Klorider och kloridoxider
2812 90        - Andra slag
2813        Sulfider av ickemetaller; kommersiell
        fosfortrisulfid:
2813 10        - Koldisulfid (kolsvavla)
2813 90        - Andra slag
2814        Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning:
2814 10        - Vattenfri ammoniak
2814 20        - Ammoniak i vattenlösning
2815        Natriumhydroxid (kaustik soda);
        kaliumhydroxid (kaustikt kali);
        natriumperoxid och kaliumperoxid:
        - Natriumhydroxid (kaustik soda):
2815 11        - - I fast form
2815 12        - - I vattenlösning (natronlut)
2815 20        - Kaliumhydroxid (kaustikt kali)
2815 30        - Natriumperoxid och kaliumperoxid
2816        Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid;
        oxider, hydroxider och
        peroxider av strontium eller barium:
2816 10        - Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid
2816 40        - Oxider, hydroxider och peroxider av
        strontium eller barium
2817        Zinkoxid; zinkperoxid
2818        Konstgjord korund, även inte kemiskt
        definierad; aluminiumoxid;
        aluminiumhydroxid:
2818 10        - Konstgjord korund, även inte kemiskt
        definierad
2818 20        - Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund
2818 30        - Aluminiumhydroxid
2819        Kromoxider och kromhydroxider:
2819 10        - Kromtrioxid
2819 90        - Andra slag
2820        Manganoxider:
2820 10        - Mangandioxid
2820 90        - Andra slag
2821        Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment
        innehållande minst
        70 viktprocent bundet järn, räknat
        som Fe2O3:
2821 10        - Järnoxider och järnhydroxider
2821 20        - Jordpigment
2822        Koboltoxider och kobolthydroxider;
        kommersiella koboltoxider
2823        Titanoxider
2824        Blyoxider; mönja och orangemönja:
2824 10        - Blymonooxid (massikot, blyglete)
2824 20        - Mönja och orangemönja
2824 90        - Andra slag
2825        Hydrazin och hydroxylamin samt
        oorganiska salter av dessa
        ämnen; andra oorganiska baser; andra
        metalloxider, metallhydroxider och
        metallperoxider:
2825 10        - Hydrazin och hydroxylamin samt
        oorganiska salter av dessa
        ämnen
2825 20        - Litiumoxid och litiumhydroxid
2825 30        - Vanadinoxider och vanadinhydroxider
2825 40        - Nickeloxider och nickelhydroxider
2825 50        - Kopparoxider och kopparhydroxider
2825 60        - Germaniumoxider och zirkoniumdioxid
2825 70        - Molybdenoxider och molybdenhydroxider
2825 80        - Antimonoxider
2825 90        - Andra slag
2826        Fluorider; fluorosilikater,
        fluoroaluminater och andra
        fluorkomplexa salter:
        - Fluorider:
2826 11        - - Av ammonium eller natrium
2826 12        - - Av aluminium
2826 19        - - Andra
2826 20        - Fluorosilikater av natrium eller kalium
2826 30        - Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk
        kryolit)
2826 90        - Andra slag
2827        Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider;
        bromider och
        bromidoxider; jodider och jodidoxider:
2827 10        - Ammoniumklorid (salmiak)
2827 20        - Kalciumklorid
        - Andra klorider:
2827 31        - - Magnesiumklorid
2827 32        - - Aluminiumklorid
2827 33        - - Järnklorider
2827 34        - - Koboltklorider
2827 35        - - Nickelklorid
2827 36        - - Zinkklorid
2827 39        - - Andra  
        - Kloridoxider och hydroxidklorider:
2827 41        - - Av koppar
2827 49        - - Andra
        - Bromider och bromidoxider:
2827 51        - - Natriumbromid och kaliumbromid
2827 59        - - Andra
2827 60        - Jodider och jodidoxider
2828        Hypokloriter; kommersiellt
        kalciumhypoklorit; kloriter;
        hypobromiter:
2828 10        - Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra
        kalciumhypokloriter
2828 90        - Andra slag
2829        Klorater och perklorater; bromater och
        perbromater; jodater och
        perjodater:
        - Klorater:
2829 11        - - Natriumklorat
2829 19        - - Andra
2829 90        - Andra slag
2830        Sulfider; polysulfider, även inte
        kemiskt definierade:
2830 10        - Natriumsulfider
2830 20        - Zinksulfid
2830 30        - Kadmiumsulfid
2830 90        - Andra slag
2831        Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater:
2831 10        - Av natrium
2831 90        - Andra slag
2832        Sulfiter; tiosulfater:
2832 10        - Natriumsulfiter
2832 20        - Andra sulfiter
2832 30        - Tiosulfater
2833        Sulfater; alunarter; peroxosulfater
        (persulfater):
        - Natriumsulfater:
2833 11        - - Dinatriumsulfat
2833 19        - - Andra
        - Andra sulfater:
2833 21        - - Magnesiumsulfater
2833 22        - - Aluminiumsulfat
2833 23        - - Kromsulfater
2833 24        - - Nickelsulfater
2833 25        - - Kopparsulfater
2833 26        - - Zinksulfat
2833 27        - - Bariumsulfat
2833 29        - - Andra
2833 30        - Alunarter
2833 40        - Peroxosulfater (persulfater)
2834        Nitriter; nitrater:
2834 10        - Nitriter
        - Nitrater:
2834 21        - - Kaliumnitrat
2834 29        - - Andra
2835        Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater
        (fosfiter) och fosfater; polyfosfater,
        även inte kemiskt definierade:
2835 10        - Fosfinater (hypofosfiter) och
        fosfonater (fosfiter)
        - Fosfater:
2835 22        - - Mononatrium- och dinatriumfosfat
2835 23        - - Trinatriumfosfat
2835 24        - - Kaliumfosfater
2835 25        - - Kalciumhydrogenortofosfat
        (dikalciumfosfat)
2835 26        - - Andra kalciumfosfater
2835 29        - - Andra
        - Polyfosfater:
2835 31        - - Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)
2835 39        - - Andra
2836        Karbonater; peroxokarbonater
        (perkarbonater); kommersiellt
        ammoniumkarbonat innehållande
        ammoniumkarbamat:
2836 10        - Kommersiellt ammoniumkarbonat och
        andra ammoniumkarbonater
2836 20        - Dinatriumkarbonat
2836 30        - Natriumhydrogenkarbonat
        (natriumbikarbonat)
2836 40        - Kaliumkarbonater
2836 50        - Kalciumkarbonat
2836 60        - Bariumkarbonat
2836 70        - Blykarbonater
        - Andra slag:
2836 91        - - Litiumkarbonater
2836 92        - - Strontiumkarbonat
2836 99        - - Andra
2837        Cyanider, cyanidoxider och komplexa
        cyanider:
        - Cyanider och cyanidoxider:
2837 11        - - Av natrium
2837 19        - - Andra
2837 20        - Komplexa cyanider
2838        Fulminater, cyanater och tiocyanater
2839        Silikater; kommersiella silikater av
        alkalimetaller:
        - Natriumsilikater:
2839 11        - - Natriummetasilikater
2839 19        - - Andra
2839 20        - Kaliumsilikater
2839 90        - Andra slag
2840        Borater; peroxoborater (perborater):
        - Dinatriumtetraborat (renad borax):
2840 11        - - Vattenfritt
2840 19        - - Annat
2840 20        - Andra borater
2840 30        - Peroxoborater (perborater)
2841        Salter av metalloxosyror och
        metallperoxosyror:
2841 10        - Aluminater
2841 20        - Zinkkromat och blykromat
2841 30        - Natriumdikromat
2841 50        - Andra kromater och dikromater;
        peroxokromater  
        - Manganiter, manganater och
        permanganater:
2841 61        - - Kaliumpermanganat
2841 69        - - Andra
2841 70        - Molybdater
2841 80        - Volframater
2841 90        - Andra slag
2842        Andra salter av oorganiska syror eller
        peroxosyror (inbegripet
        aluminiumsilikater, även inte kemiskt
        definierade), andra än azider:
2842 10        - Dubbelsilikater och komplexa silikater,
        inbegripet aluminiumsilikater, även inte
        kemiskt definierade
2842 90        - Andra slag
2843        Ädla metaller i kolloidal form;
        oorganiska och organiska
        föreningar av ädla metaller, även inte
        kemiskt definierade;
        amalgamer av ädla metaller:
2843 10        - Ädla metaller i kolloidal form
        - Silverföreningar:
2843 21        - - Silvernitrat
2843 29        - - Andra
2843 30        - Guldföreningar
2843 90        - Andra föreningar; amalgamer
ur 2844        Radioaktiva kemiska grundämnen och
        radioaktiva isotoper
        (inbegripet klyvbara och fertila kemiska
        grundämnen och
        isotoper) samt föreningar av sådana
        grundämnen och isotoper;
        blandningar och återstoder innehållande
        dessa produkter:
2844 30        - Uran utarmat på U 235 och föreningar
        av sådant uran; torium
        och toriumföreningar; legeringar,
        dispersioner (inbegripet
        kermeter), keramiska produkter samt
        blandningar, innehållande
        uran utarmat på U 235, torium eller
        föreningar av dessa
        produkter
2846        Oorganiska och organiska föreningar av
        sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller
        skandium eller av blandningar
        av dessa metaller:
2846 10        - Ceriumföreningar
2846 90        - Andra slag
2847        Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast
        form (i förening med
        karbamid)
2848        Fosfider, även inte kemiskt definierade,
        med undantag av
        järnfosfid (fosforjärn)
2849        Karbider, även inte kemiskt definierade:
2849 10        - Kalciumkarbid
2849 20        - Kiselkarbid (karborundum)
2849 90        - Andra slag
2850        Hydrider, nitrider, azider, silicider och
        borider, även inte kemiskt definierade,
        med undantag av sådana föreningar som även
        utgör karbider enligt nr 2849
ur 2851        Andra oorganiska föreningar (inbegripet
        destillerat vatten och
        ledningsförmågevatten samt vatten av
        motsvarande renhetsgrad);
        flytande luft (även med ädelgaserna
        avlägsnade); komprimerad
        luft; amalgamer, med undantag av amalgamer
        av ädla metaller
        (dock ej destillerat vatten)
2901        Acykliska kolväten:
2901 10        - Mättade
        - Omättade:
2901 21        - - Eten
2901 22        - - Propen
2901 23        - - Buten och butenisomerer
2901 24        - - Butadien-(1,3) och isopren
2901 29        - - Andra
2902        Cykliska kolväten:
        - Cyklaner, cyklener och cykloterpener:
2902 11        - - Cyklohexan
2902 19        - - Andra
2902 20        - Bensen (bensol)
2902 30        - Toluen (toluol)
        - Xylener (xyloler):
2902 41        - - o-Xylen
2902 42        - - m-Xylen
2902 43        - - p-Xylen
2902 44        - - Blandade xylenisomerer
2902 50        - Styren (styrol)
2902 60        - Etylbensen
2902 70        - Kumen
2902 90        - Andra slag
2903        Halogenderivat av kolväten:
        - Mättade klorderivat av acykliska kolväten:
2903 11        - - Monoklormetan (metylklorid) och
        monokloretan (etylklorid)
2903 12        - - Diklormetan (metylenklorid)
2903 13        - - Triklormetan (kloroform)
2903 14        - - Tetraklormetan (koltetraklorid)
2903 15        - - 1,2-Dikloretan (etylendiklorid)
2903 19        - - Andra
        - Omättade klorderivat av acykliska
        kolväten:
2903 21        - - Vinylklorid (monokloreten)
2903 22        - - Trikloreten
2903 23        - - Tetrakloreten (perkloretylen)
2903 29        - - Andra
2903 30        - Fluor-, brom- eller jodderivat av
        acykliska kolväten
        - Halogenderivat av acykliska kolväten
        innehållande två eller
        flera olika halogener:
2903 41        - - Triklorfluormetan
2903 42        - - Diklordifluormetan
2903 43        - - Triklortrifluoretaner
2903 44        - - Diklortetrafluoretaner och
        klorpentafluoretan
2903 45        - - Andra derivat fullständigt halogenerade
        enbart med fluor och klor
2903 46        - - Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan
        och dibromtetrafluoretaner
2903 47        - - Andra fullständigt halogenerade derivat
2903 49        - - Andra
        - Halogenderivat av cyklaner, cyklener och
        cykloterpener:
2903 51        - - 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan
2903 59        - - Andra
        - Halogenderivat av aromatiska kolväten:
2903 61        - - Klorbensen, o-diklorbensen och
        p-diklorbensen
2903 62        - - Hexaklorbensen och DDT (1,1,1-triklor-
        2,2,-bis(p- klorfenyl]etan)
2903 69        - - Andra
2904        Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
        kolväten, även halogenerade:
2904 10        - Derivat med enbart sulfonsyragrupper,
        samt salter och
        etylestrar av sådana derivat
2904 20        - Derivat med enbart nitrogrupper eller
        enbart nitrosogrupper
2904 90        - Andra slag
2905        Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-,  
        nitro- och nitrosoderivat av sådana
        alkoholer:
        - Mättade monoalkoholer:
2905 11        - - Metanol (metylalkohol)
2905 12        - - Propanol-(1) (propylalkohol) och
        propanol-(2)
        (isopropylalkohol)
2905 13        - - Butanol-(1) (n-butylalkohol)
2905 14        - - Andra butanoler
2905 15        - - Pentanol (amylalkohol) och
        pentanolisomerer
2905 16        - - Oktanol (oktylalkohol) och
        oktanolisomerer
2905 17        - - Dodekanol-(1) (laurylalkohol),
        hexadekanol-(1)
        (cetylalkohol) och oktadekanol-(1)
        (stearylalkohol)
2905 19        - - Andra
        - Omättade monoalkoholer:
2905 22        - - Acykliska terpenalkoholer
2905 29        - - Andra
        - Dioler:
2905 31        - - Etylenglykol (etandiol)
2905 32        - - Propylenglykol (propandiol-(1,2))
2905 39        - - Andra
        - Andra polyoler:
2905 41        - - 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3)
        (trimetylolpropan)
2905 42        - - Pentaerytritol
2905 43        - - Mannitol
2905 44        - - D-glucitol (sorbitol)
2905 45        - - Glycerol
2905 49        - - Andra
        - Halogen-, sulfo-, nitro- och
        nitrosoderivat av acykliska
        alkoholer:
2905 51        - - Etklorvynol (INN)
2905 59        - - Andra
2906        Cykliska alkoholer samt halogen-,
        sulfo-, nitro- och
        nitrosoderivat av sådana alkoholer:
        - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer:
2906 11        - - Mentol
2906 12        - - Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och
        dimetylcyklohexanoler
2906 13        - - Steroler och inositoler
2906 14        - - Terpineoler
2906 19        - - Andra
        - Aromatiska alkoholer:
2906 21        - - Bensylalkohol
2906 29        - - Andra
2907        Fenoler; fenolalkoholer:
        - Monofenoler:
2907 11        - - Fenol (hydroxibensen) och salter
        av fenol
2907 12        - - Kresoler och salter av kresoler
2907 13        - - Oktylfenol, nonylfenol och deras
        isomerer; salter av dessa
        föreningar
2907 14        - - Xylenoler och salter av xylenoler
2907 15        - - Naftoler och salter av naftoler
2907 19        - - Andra
        - Polyfenoler; fenolalkoholer:
2907 21        - - Resorcinol och salter av resorcinol
2907 22        - - Hydrokinon (kinol) och salter av
        hydrokinon
2907 23        - - 4,4'-Isopropylidendifenol (bisfenol A,
        difenylolpropan) och
        salter av denna förening
2907 29        - - Andra
2908        Halogen-, sulfo-, nitro- och
        nitrosoderivat av fenoler eller
        fenolalkoholer:
2908 10        - Derivat innehållande enbart
        halogensubstituenter samt salter
        av sådana derivat
2908 20        - Derivat innehållande enbart
        sulfonsyragrupper samt salter och
        estrar av sådana derivat
2908 90        - Andra slag
2909        Etrar, eteralkoholer, eterfenoler,
        eteralkoholfenoler,
        alkoholperoxider, eterperoxider,
        ketonperoxider (även inte
        kemiskt definierade) samt halogen-,
        sulfo- nitro- och
        nitrosoderivat av sådana föreningar:
        - Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:
2909 11        - - Dietyleter
2909 19        - - Andra
2909 20        - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar
        samt halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av sådana
        etrar
2909 30        - Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
        - Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer:
2909 41        - - 2,2'-Oxidietanol (dietylenglykol, digol)
2909 42        - - Monometyletrar av etylenglykol eller
        dietylenglykol
2909 43        - - Monobutyletrar av etylenglykol eller
        dietylenglykol
2909 44        - - Andra monoalkyletrar av etylenglykol
        eller dietylenglykol
2909 49        - - Andra
2909 50        - Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt
        halogen-, sulfo-, nitro-
        och nitrosoderivat av sådana föreningar
2909 60        - Alkoholperoxider, eterperoxider,
        ketonperoxider samt
        halogen-, sulfo-, nitro- och
        nitrosoderivat av sådana
        föreningar
2910        Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler
        och epoxietrar med tre
        atomer i ringen samt halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av sådana
        föreningar:
2910 10        - Oxiran (etylenoxid)
2910 20        - Metyloxiran (propylenoxid)
2910 30        - 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)
2910 90        - Andra slag
2911        Acetaler och hemiacetaler, även med
        annan syrefunktion, samt
        halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
        av sådana föreningar
2912        Aldehyder, även med annan syrefunktion;
        cykliska polymerer av
        aldehyder; paraformaldehyd:
        - Acykliska aldehyder utan annan
        syrefunktion:
2912 11        - - Metanal (formaldehyd)
2912 12        - - Etanal (acetaldehyd)
2912 13        - - Butanal (butyraldehyd, normal isomer)
2912 19        - - Andra
        - Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion:
2912 21        - - Bensaldehyd
2912 29        - - Andra
2912 30        - Aldehydalkoholer
        - Aldehydetrar, aldehydfenoler och
        aldehyder med annan
        syrefunktion:
2912 41        - - Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)
2912 42        - - Etylvanillin (3-etoxi-4-
        hydroxibensaldehyd)
2912 49        - - Andra
2912 50        - Cykliska polymerer av aldehyder
2912 60        - Paraformaldehyd
2913        Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
        av produkter enligt
nr 2912

2914        Ketoner och kinoner, även med annan
        syrefunktion, samt halogen-
        , sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
        sådana föreningar:
        - Acykliska ketoner utan annan syrefunktion:
2914 11        - - Aceton
2914 12        - - Butanon (etylmetylketon)
2914 13        - - 4-Metylpentan-2-on (metylisobutylketon)
2914 19        - Andra
        - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner
        utan annan syrefunktion:
2914 21        - - Kamfer
2914 22        - - Cyklohexanon och metylcyklohexanoner
2914 23        - - Jononer och metyljononer
2914 29        - - Andra  
        - Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion:
2914 31        - - Fenylaceton (fenylpropan-2-on)
2914 39        - - Andra
2914 40        - Ketonalkoholer och ketonaldehyder
2914 50        - Ketonfenoler och ketoner med annan
        syrefunktion
        - Kinoner:
2914 61        - - Antrakinon
2914 69        - - Andra
2914 70        - Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
2915        Mättade acykliska monokarboxylsyror samt
        deras anhydrider,
        halogenider, peroxider och peroxisyror;
        halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av sådana
        föreningar:
        - Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra:
2915 11        - - Myrsyra
2915 12        - - Salter av myrsyra
2915 13        - - Estrar av myrsyra
        - Ättiksyra och salter av ättiksyra;
        ättiksyraanhydrid:
2915 21        - - Ättiksyra
2915 22        - - Natriumacetat
2915 23        - - Koboltacetater
2915 24        - - Ättiksyraanhydrid
2915 29        - - Andra
        - Estrar av ättiksyra:
2915 31        - - Etylacetat
2915 32        - - Vinylacetat
2915 33        - - n-Butylacetat
2915 34        - - Isobutylacetat
2915 35        - - 2-Etoxietylacetat
2915 39        - - Andra
2915 40        - Mono-, di- och triklorättiksyra samt
        salter och estrar av dessa syror
2915 50        - Propionsyra samt salter och estrar
        av propionsyra
2915 60        - Butansyror och pentansyror samt salter
        och estrar av dessa syror
2915 70        - Palmitinsyra och stearinsyra samt
        salter och estrar av dessa syror
2915 90        - Andra slag
2916        Omättade acykliska monokarboxylsyror,
        cykliska monokarboxylsyror samt deras
        anhydrider, halogenider, peroxider
        och peroxisyror; halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av
        sådana föreningar:
        - Omättade acykliska monokarboxylsyror
        samt deras anhydrider,
        halogenider, peroxider och peroxisyror;
        derivat av sådana
        föreningar:
2916 11        - - Akrylsyra och salter av akrylsyra
2916 12        - - Estrar av akrylsyra
2916 13        - - Metakrylsyra och salter av metakrylsyra
2916 14        - - Estrar av metakrylsyra
2916 15        - - Oljesyra, linolsyra och linolensyra
        samt salter och estrar av dessa syror
2916 19        - - Andra
2916 20        - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokar-
        boxylsyror samt deras
        anhydrider, halogenider, peroxider och
        peroxisyror; derivat av
        sådana föreningar
        - Aromatiska monokarboxylsyror samt
        deras anhydrider,
        halogenider, peroxider och peroxisyror;
        derivat av sådana
        föreningar:
2916 31        - - Bensoesyra samt salter och estrar
        av bensoesyra
2916 32        - - Bensoylperoxid och bensoylklorid
2916 34        - - Fenylättiksyra och salter av
        fenylättiksyra
2916 35        - - Estrar av fenylättiksyra
2916 39        - - Andra
2917        Polykarboxylsyror samt deras anhydrider,
        halogenider, peroxider
        och peroxisyror; halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av
        sådana föreningar:
        - Acykliska polykarboxylsyror samt deras
        anhydrider,
        halogenider, peroxider och peroxisyror;
        derivat av sådana föreningar:
2917 11        - - Oxalsyra samt salter och estrar av
        oxalsyra
2917 12        - - Adipinsyra samt salter och estrar
        av adipinsyra
2917 13        - - Azelainsyra och sebacinsyra samt
        salter och estrar av dessa
        syror
2917 14        - - Maleinsyraanhydrid
2917 19        - - Andra
2917 20        - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykar-
        boxylsyror samt deras
        anhydrider, halogenider, peroxider och
        peroxisyror; derivat av
        sådana föreningar
        - Aromatiska polykarboxylsyror samt
        deras anhydrider,
        halogenider, peroxider och peroxisyror;
        derivat av sådana föreningar:
2917 31        - - Dibutylortoftalater
2917 32        - - Dioktylortoftalater
2917 33        - - Dinonylortoftalater och didecylortoftalater
2917 34        - - Andra estrar av ortoftalsyra
2917 35        - - Ftalsyraanhydrid
2917 36        - - Tereftalsyra och salter av tereftalsyra
2917 37        - - Dimetyltereftalat
2917 39        - - Andra
2918        Karboxylsyror med annan syrefunktion
        samt deras anhydrider,
        halogenider, peroxider och peroxisyror;
        halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av sådana
        föreningar:
        - Karboxylsyror med alkoholfunktion men
        utan annan syrefunktion
        samt deras anhydrider, halogenider,
        peroxider och peroxisyror;
        derivat av sådana föreningar:
2918 11        - - Mjölksyra samt salter och estrar
        av mjölksyra
2918 12        - - Vinsyra
2918 13        - - Salter och estrar av vinsyra
2918 14        - - Citronsyra
2918 15        - - Salter och estrar av citronsyra
2918 16        - - Glukonsyra samt salter och estrar
        av glukonsyra
2918 19        - - Andra slag
        - Karboxylsyror med fenolfunktion men
        utan annan syrefunktion
        samt deras anhydrider, halogenider,
        peroxider och peroxisyror;
        derivat av sådana föreningar:
2918 21        - - Salicylsyra och salter av salicylsyra
2918 22        - - o-Acetylsalicylsyra samt salter och
        estrar av o- acetylsalicylsyra
2918 23        - - Andra estrar av salicylsyra samt
        salter av sådana estrar
2918 29        - - Andra slag
2918 30        - Karboxylsyror med aldehyd- eller
        ketonfunktion men utan annan
        syrefunktion samt deras anhydrider,
        halogenider, peroxider och
        peroxisyror; derivat av sådana föreningar
2918 90        - Andra slag
2919        Estrar av fosforsyra och deras salter,
        inbegripet laktofosfater; halogen-,
        sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
        sådana föreningar
2920        Estrar av andra oorganiska syror av
        icke-metaller (med undantag av estrar av
        hydrogenhalogenider) och deras salter;
        halogen-, sulfo-, nitro- och
        nitrosoderivat av sådana föreningar:
2920 10        - Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater)
        och deras salter;
        halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
        av sådana föreningar
2920 90        - Andra slag
2921        Föreningar med aminofunktion:
        - Acykliska monoaminer och derivat av
        sådana aminer; salter av
        sådana föreningar:
2921 11        - - Mono-,d- och trimetylamin samt
        salter av dessa aminer
2921 12        - - Dietylamin och salter av dietylamin
2921 19        - - Andra
        - Acykliska polyaminer och derivat av
        sådana aminer; salter av
        sådana föreningar:
2921 21        - - Etylendiamin och salter av etylendiamin
2921 22        - - Hexametylendiamin och salter av
        hexametylendiamin
2921 29        - - Andra
2921 30        - Mono- och polyaminer av cyklaner,
        cyklener och cykloterpener
        samt derivat av sådana aminer; salter
        av sådana föreningar
        - Aromatiska monoaminer och derivat
        av sådana aminer; salter av
        sådana föreningar:
2921 41        - - Anilin och salter av anilin
2921 42        - - Anilinderivat och salter av
        anilinderivat
2921 43        - - Toluidiner och derivat av toluidiner;
        salter av dessa föreningar
2921 44        - - Difenylamin och derivat av
        difenylamin; salter av dessa
        föreningar
2921 45        - - 1-Naftylamin (?-naftylamin),
        2-naftylamin (?-naftylamin)
        och derivat av dessa aminer; salter
        av dessa föreningar
2921 46        - - Amfetamin (INN), bensfetamin (INN),
        dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN),
        fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),
        levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och
        fentermin (INN); salter av sådana
        föreningar
2921 49        - - Andra slag
        - Aromatiska polyaminer och derivat av
        sådana aminer; salter av
        sådana föreningar:
2921 51        - - o-, m- och p-Fenylendiamin,
        tolylendiaminer samt derivat av
        dessa aminer; salter av dessa föreningar
2921 59        - - Andra slag
2922        Aminoföreningar med syrefunktion:
        - Aminoalkoholer, andra än sådana som
        har mer än ett slags syrefunktion, samt
        deras etrar och estrar; salter av sådana
         föreningar:
2922 11        - - Monoetanolamin och salter av
        monoetanolamin
2922 12        - - Dietanolamin och salter av dietanolamin
2922 13        - - Trietanolamin och salter av trietanolamin
2922 14        - - Dextropropoxyfen (INN) och salter av
        dextropropoxyfen
2922 19        - - Andra
        - Aminonaftoler och andra aminofenoler,
        andra än sådana som har mer än ett slags
        syrefunktion, samt deras etrar och
        estrar; salter av sådana föreningar:
2922 21        - - Aminohydroxinaftalensulfonsyror
        och salter av dessa syror
2922 22        - - Anisidiner, dianisidiner,
        fenetidiner samt salter av dessa
        föreningar
2922 29        - - Andra
        - Aminoaldehyder, aminoketoner och
        aminokinoner, andra än sådana som har
        mer än ett slags syrefunktion; salter
        av sådana föreningar:
2922 31        - - Amfepramon (INN), metadon (INN)
        och normetadon (INN);
        salter av sådana föreningar
2922 39        - - Andra
        - Aminosyror, andra än sådana som har
        mer än ett slags syrefunktion och deras
        estrar; salter av sådana föreningar:
2922 41        - - Lysin och estrar av lysin; salter
        av dessa föreningar
2922 42        - - Glutaminsyra och salter av glutaminsyra
2922 43        - - Antranilsyra och salter av antranilsyra
2922 44        - - Tilidin (INN) och salter av tilidin
2922 49        - - Andra
2922 50        - Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler
        och andra aminoföreningar med syrefunktion
2923        Kvaternära ammoniumsalter och
        ammoniumhydroxider; lecitiner och andra
        fosfoaminolipider, även inte kemiskt
        definierade:
2923 10        - Kolin och salter av kolin
2923 20        - Lecitiner och andra fosfoaminolipider
2923 90        - Andra slag
2924        Föreningar med karboxamidfunktion;
        föreningar av kolsyra med
        amidfunktion:
        - Acykliska amider (inbegripet acykliska
        karbamater) och derivat av dessa amider;
        salter av sådana föreningar:
2924 11        - - Meprobamat (INN)
2924 19        - - Andra
2924 21        - Ureiner och derivat av ureiner; salter
        av sådana föreningar
2924 23        - - 2-Acetamidobensoesyra
        (N-acetylantranilsyra) och salter av
        2-acetamidobensoesyra
2924 24        - - Etinamat (INN)
2924 29        - - Andra
2925        Föreningar med karboximidfunktion
        (inbegripet sackarin och dess
        salter) och föreningar med iminofunktion:
        - Imider och imidderivat; salter av
        dessa föreningar:
2925 11        - - Sackarin och salter av sackarin
2925 19        - - Andra
2925 20        - Iminer och iminderivat; salter av
        dessa föreningar
2926        Föreningar med nitrilfunktion:
2926 10        - Akrylnitril
2926 20        - 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)
2926 30        - Fenproporex (INN) och salter av
        fenproporex; metadon (INN) intermediärt
        (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan)
2926 90        - Andra slag
2927        Diazo-, azo- och azoxiföreningar
2928        Organiska derivat av hydrazin eller
        hydroxylamin
2929        Föreningar med annan kvävefunktion:
2929 10        - Isocyanater
2929 90        - Andra slag
2930        Svavelorganiska föreningar:
2930 10        - Xantater (ditiokarbonater)
2930 20        - Tiokarbamater och ditiokarbamater
2930 30        - Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram
2930 40        - Metionin
2930 90        - Andra slag
2931        Andra organiska-oorganiska föreningar
2932        Heterocykliska föreningar med enbart
        syre som heteroatom(er):
        - Föreningar med en icke kondenserad
        furanring (även
        hydrogenerad) i sin struktur:
2932 11        - - Tetrahydrofuran
2932 12        - - 2-Furaldehyd (furfuraldehyd)
2932 13        - - Furfurylalkohol och
        tetrahydrofurfurylalkohol
2932 19        - - Andra
        - Laktoner:
2932 21        - - Kumarin, metylkumariner och etylkumariner
2932 29        - - Andra laktoner
        - Andra slag:
2932 91        - - Isosafrol
2932 92        - - 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on
2932 93        - - Piperonal
2932 94        - - Safrol
2932 95        - - Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer)
2932 99        - - Andra
2933        Heterocykliska föreningar med enbart
        kväve som heteroatom(er):
        - Föreningar med en icke kondenserad
        pyrazolring (även
        hydrogenerad) i sin struktur:
2933 11        - - Fenazon (antipyrin) och derivat av
        fenazon
2933 19        - - Andra
        - Föreningar med en icke kondenserad
        imidazolring (även
        hydrogenerad) i sin struktur:
2933 21        - - Hydantoin och derivat av hydantoin
2933 29        - - Andra
        - Föreningar med en icke kondenserad
        pyridinring (även
        hydrogenerad) i sin struktur:
2933 31        - - Pyridin och salter av pyridin
2933 32        - - Piperidin och salter av piperidin
2933 33        - - Alfentanil (INN), anileridin (INN),
        besitramid (INN), bromazepam (INN),
        difenoxin (INN), difenoxylat (INN),
        dipipanon (INN), fentanyl (INN),
        ketobemidon (INN), metylfenidat (INN),
        pentazocin (INN), petidin (INN), petidin
        (INN) intermediärt A, fencyclidin (INN)
        (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN),
        piritramid (INN), propiram (INN) och
        trimeperidin (INN); salter av sådana
        föreningar
2933 39        - - Andra
        - Föreningar med ett kinolinringsystem
        eller ett isokinolinringsystem (även
        hydrogenerade) i sin struktur, inte
        vidare kondenserade
2933 41        - - Levorfanol (INN) och salter av
        levorfanol
2933 49        - - Andra
        - Föreningar med en pyrimidinring (även
        hydrogenerad) eller en piperazinring i
        sin struktur:
2933 52        - - Malonylkarbamid (barbitursyra) och
        salter av malonylkarbamid
2933 53        - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN),
        barbital (INN), butalbital (INN),
        butobarbital, cyklobarbital (INN),
        metylfenobarbital (INN), pentobarbital
        (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital
        (INN), sekobarbital (INN) och vinylbital
        (INN); salter av dessa föreningar
2933 54        - - Andra derivat av malonylurea
        (barbitursyra); salter av dessa föreningar
2933 55        - - Loprazolam (INN), meklokvalon (INN),
        metakvalon (INN) och zipeprol (INN);
        salter av dessa föreningar
2933 59        - - Andra
        - Föreningar med en icke kondenserad
        triazinring (även
        hydrogenerad) i sin struktur:
2933 61        - - Melamin
2933 69        - - Andra
        - - Laktamer:
2933 71        - - 6-Hexanlaktam (?-kaprolaktam)
2933 72        - - Klobazam (INN) och metyprylon (INN)
2933 79        - - Andra
2933 91        - - Alprazolam (INN), kamazepam (INN),
        klordiazepoxid (INN), klonazepam (INN),
        klorazepat, delorazepam (INN), diazepam
        (INN), estazolam (INN), etylloflazepat
        (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam
        (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN),
        lorazepam (INN), lormetazepam (INN),
        mazindol (INN), medazepam (INN),
        midazolam (INN), nimetazepam (INN),
        nitrazepam (INN), nordazepam (INN),
        oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam
        (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN),
        tetrazepam (INN) och triazolam (INN);
        salter av dessa föreningar
2933 99        - - Andra slag
2934        Nukleinsyror och salter av nukleinsyror,
        även inte kemiskt definierade; andra
        heterocykliska föreningar:
2934 10        - Föreningar med en icke kondenserad
        tiazolring (även
        hydrogenerad) i sin struktur
2934 20        - Föreningar med ett bensotiazolringsystem
        (även hydrogenerat) i sin struktur, inte
        vidare kondenserade
2934 30        - Föreningar med ett fentiazinringsystem
        (även hydrogenerat) i sin struktur, inte
        vidare kondenserade
        - Andra slag:
2934 91        - - Aminorex (INN), brotizolam (INN),
        klotiazepam (INN), kloxazolam (INN),
        dextromoramid (INN), haloxazolam (INN),
        ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam
        (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN),
        fenmetrazin (INN) och sufentanil (INN);
        salter av dessa föreningar
2934 99        - - Andra
2935        Sulfonamider
2936        Provitaminer och vitaminer, naturliga
        eller syntetiskt
        reproducerade (inbegripet naturliga
        koncentrat), sådana derivat
        av provitaminer eller vitaminer som
        används främst som
        vitaminer samt blandningar av dessa
        ämnen med varandra, även i
        lösning:
2936 10        - Provitaminer, oblandade
        - Vitaminer och vitaminderivat, oblandade:
2936 21        - - Vitamin A och derivat av vitamin A
2936 22        - - Vitamin B1 och derivat av vitamin B1
2936 23        - - Vitamin B2 och derivat av vitamin B2
2936 24        - - D- och DL-pantotensyra (vitamin B3
        och vitamin B5) samt
        derivat av dessa vitaminer
2936 25        - - Vitamin B6 och derivat av vitamin B6
2936 26        - - Vitamin B12 och derivat av vitamin B12
2936 27        - - Vitamin C och derivat av vitamin C
2936 28        - - Vitamin E och derivat av vitamin E
2936 29        - - Andra vitaminer och vitaminderivat
2936 90        - Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat
2938        Glykosider, naturliga eller syntetiskt
        reproducerade, samt
        salter, etrar, estrar och andra derivat
        av glykosider:
2938 10        - Rutin (rutosid) och rutinderivat
2938 90        - Andra slag
2939        Växtalkaloider, naturliga eller
        syntetiskt reproducerade, samt
        salter, etrar, estrar och andra
        derivat av växtalkaloider:
        - Opiumalkaloider och derivat av sådana
        alkaloider; salter av sådana ämnen:
2939 11        - - Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin
        (INN), kodein, dihydrokodein (INN),
        etylmorfin, etorfin (INN), heroin,
        hydrokodon (INN), hydromorfon (INN),
        morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN),
        oxymorfon (INN), folkodin (INN), tebakon
        (INN) och tebain; salter av sådana ämnen
2939 19        - - Andra
2939 21        - - Kinin och salter av kinin
2939 29        - - Andra
2939 30        - Koffein och salter av koffein
        - Efedriner och salter av efedriner:
2939 41        - - Efedrin och salter av efedrin
2939 42        - - Pseudoefedrin (INN) och salter av
        pseudoefedrin
2939 43        - - Katin (INN) och salter av katin
2939 49        - - Andra
        - Teofyllin och aminofyllin
        (teofyllinetylendiamin) samt derivat av
        dessa alkaloider; salter av sådana ämnen:
2939 51        - - Fenetyllin (INN) och salter av
        fenetyllin
2939 59        - - Andra
2939 61        - - Ergometrin (INN) och salter av
        ergometrin
2939 62        - - Ergotamin (INN) och salter av ergotamin
2939 63        - - Lysergsyra och salter av lysergsyra
2939 69        - - Andra
        - Andra:
2939 91        - - Kokain, ekgonin, levometamfetamin,
        metamfetamin (INN), metamfetaminracemat
        (INN); salter, estrar och andra derivat
        av sådana ämnen
2939 99        - - Andra
2940        Sockerarter, kemiskt rena, andra än
        sackaros, laktos, maltos, glukos och
        fruktos; sockeretrar, sockeracetaler
        och sockerestrar samt salter av
        sockeretrar, sockeracetaler eller
        sockerestrar, andra än produkter enligt
        nr 2937, 2938 och 2939
2942        Andra organiska föreningar
ur 3002 90      - Kulturer av mikroorganismer
        (dock inte jäst)
3102        Kvävegödselmedel, mineraliska eller
        kemiska:
3102 10        - Karbamid (urinämne), även löst i vatten
        - Ammoniumsulfat; dubbelsalter och
        blandningar av
        ammoniumsulfat och ammoniumnitrat:
3102 21        - - Ammoniumsulfat
3102 29        - - Andra slag
3102 30        - Ammoniumnitrat, även löst i vatten
3102 40        - Blandningar av ammoniumnitrat med
        kalciumkarbonat eller andra
        oorganiska ämnen utan gödselverkan
3102 50        - Natriumnitrat
3102 60        - Dubbelsalter och blandningar av
        kalciumnitrat och
        ammoniumnitrat
3102 70        - Kalciumcyanamid
3102 80        - Blandningar av karbamid och
        ammoniumnitrat, lösta i vatten
        eller ammoniak
3102 90        - Andra slag, inbegripet blandningar
        som inte omfattas av de
        föregående undernumren
3103        Fosforgödselmedel, mineraliska eller
        kemiska:
3103 10        - Superfosfater
3103 20        - Basisk slagg
3103 90        - Andra slag
3104        Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska:
3104 10        - Karnallit, sylvinit och andra råa
        naturliga kaliumsalter
3104 20        - Kaliumklorid
3104 30        - Kaliumsulfat
3104 90        - Andra slag
3105        Mineraliska eller kemiska gödselmedel
        som innehåller två eller
        tre av grundämnena kväve, fosfor och
        kalium; andra gödselmedel;
        varor enligt detta kapitel i
        tablettform eller liknande former
        eller i förpackningar med en bruttovikt
        av högst 10 kg:
3105 10        - Varor enligt detta kapitel i
        tablettform eller liknande
        former eller i förpackningar med en
        bruttovikt av högst 10 kg
3105 20        - Mineraliska eller kemiska gödselmedel
        som innehåller både
        kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)
3105 30        - Diammoniumhydrogenortofosfat
        (diammoniumfosfat)
3105 40        - Ammoniumdihydrogenortofosfat
        (monoammonium- fosfat) och
        blandningar av detta ämne med
        diammoniumhydrogenortofosfat
        (diammoniumfosfat)
        - Andra mineraliska eller kemiska
        gödselmedel som innehåller
        både kväve och fosfor:
3105 51        - - Innehållande nitrater och fosfater
3105 59        - - Andra
3105 60        - Mineraliska eller kemiska gödselmedel
        som innehåller både
        fosfor och kalium
3105 90        - Andra slag
3201        Garvämnesextrakter av vegetabiliskt
        ursprung; garvsyror
        (tanniner) samt salter, etrar,
        estrar och andra derivat av
        garvsyror:
3201 10        - Kvebrachoextrakt
3201 20        - Mimosaextrakt (wattleextrakt)
3201 90        - Andra slag
3202        Syntetiska organiska garvämnen;
        oorganiska garvämnen;
        garvningspreparat, även innehållande
        naturliga garvämnen;
        enzymatiska garveripreparat:
3202 10        - Syntetiska organiska garvämnen
3202 90        - Andra slag
3203        Färgämnen av vegetabiliskt eller
        animaliskt ursprung
        (inbegripet färgämnesextrakter men
        inte djurkol), även kemiskt
        definierade; preparat enligt anm. A,
        på basis av färgämnen av
        vegetabiliskt eller animaliskt ursprung
3204        Syntetiska organiska färgämnen, även
        kemiskt definierade;
        preparat enligt anm. A, på basis av
        syntetiska organiska
        färgämnen; syntetiska organiska
        produkter av sådana slag som
        används som optiska vitmedel eller som
        luminoforer, även
        kemiskt definierade:
        - Syntetiska organiska färgämnen
        samt preparat enligt anm. A
        till detta kapitel på basis av
        sådana färgämnen:
3204 11        - - Dispersionsfärgämnen samt preparat
        på basis av sådana
        färgämnen
3204 12        - - Sura färgämnen, även metallkomplexa,
        samt preparat på basis
        av sådana färgämnen; betningsfärgämnen
        samt preparat på basis
        av sådana färgämnen
3204 13        - - Basiska färgämnen samt preparat
        på basis av sådana färgämnen
3204 14        - - Direktfärgämnen samt preparat på
        basis av sådana färgämnen
3204 15        - - Kypfärgämnen (inbegripet
        kypfärgämnen som i förefintligt
        skick är användbara som pigment) samt
        preparat på basis av
        sådana färgämnen
3204 16        - - Reaktivfärgämnen samt preparat på
        basis av sådana färgämnen
3204 17        - - Pigment samt preparat på basis av
        pigment
3204 19        - - Andra, inbegripet blandningar av
        två eller flera färgämnen
        enligt nr 3204 11-3204 19
3204 20        - Syntetiska organiska produkter av
        sådana slag som används som
        optiska vitmedel
3204 90        - Andra slag
3205        Substratpigment; preparat enligt anm. A,
        på basis av substratpigment
3206        Andra färgämnen; preparat enligt anm. A,
        som inte omfattas av
        nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska
        produkter av sådana slag
        som används som luminoforer, även kemiskt
        definierade:
        - Pigment och preparat på basis av
        titandioxid:
3206 11        - - Innehållande minst 80 viktprocent
        titandioxid, beräknat på
        torrsubstansen
3206 19        - - Andra
3206 20        - Pigment och preparat på basis av
        kromföreningar
3206 30        - Pigment och preparat på basis av
        kadmiumföreningar
        - Andra färgämnen och preparat:
3206 41        - - Ultramarin och preparat på basis
        av ultramarin
3206 42        - - Litopon och andra pigment och
        preparat på basis av
        zinksulfid
3206 43        - - Pigment och preparat på basis av
        hexacyanoferrater
        (ferrocyanider och ferricyanider)
3206 49        - - Andra
3206 50        - Oorganiska produkter av sådana slag
        som används som
        luminoforer
ur 3207        Beredda pigment, beredda opakmedel,
        beredda färger, icke frittad emalj-
        och glasyrmassa, engober, flytande
        lysterfärger och liknande preparat
        av sådana slag som används inom
        keramik-, emaljerings- eller
        glasindustrin:
3207 10        - Beredda pigment, beredda opakmedel,
        beredda färger och
        liknande preparat
3207 20        - Icke frittad emalj- och glasyrmassa,
        engober och liknande
        preparat
3207 30        - Flytande lysterfärger och liknande preparat
3208        Målningsfärger och lacker, även
        opigmenterade, på basis av
        syntetiska polymerer eller kemiskt
        modifierade naturliga
        polymerer, dispergerade eller lösta i
        icke vattenhaltigt
        medium; lösningar enligt anm. B:
3208 10        - På basis av polyestrar
3208 20        - På basis av akryl- eller vinylpolymerer
3208 90        - Andra slag
3209        Målningsfärger och lacker, även
        opigmenterade, på basis av
        syntetiska polymerer eller kemiskt
        modifierade naturliga
        polymerer, dispergerade eller lösta
        i vattenhaltigt medium:
3209 10        - På basis av akryl- eller vinylpolymerer
3209 90        - Andra slag
3210        Andra målningsfärger och lacker, även
        opigmenterade (inbegripet
        kallvattenfärger); beredda
        kallvattenfärger av sådana slag som
        används för färgning av läder
3211        Beredda sickativ
ur 3212        Pigment (inbegripet pulver och fjäll
        av metall) dispergerade i icke
        vattenhaltigt medium, i flytande form
        eller i pastaform, av sådana slag som
        används vid tillverkning av målningsfärger;
        färgämnen i former eller förpackningar för
        försäljning i detaljhandeln:
3212 90        - Andra slag
3213        Konstnärsfärger, färger för skolbruk,
        plakatfärger,
        brytningsfärger, hobbyfärger
        och liknande färger i form av
        tabletter eller i tuber, burkar,
        flaskor, skålar eller i
        liknande former eller förpackningar:
3213 10        - Färger i satser
3213 90        - Andra slag
3214        Fönsterkitt, ympvax, hartscement och
        andra tätnings- och
        utfyllningsmedel; spackelfärger;
        icke eldfasta preparat för
        ytbeläggning av fasader, innerväggar,
        golv, innertak o.d.:
3214 10        - Fönsterkitt, ympvax, hartscement
        och andra tätnings- och
        utfyllningsmedel; spackelfärger
3214 90        - Andra slag
3215        Tryckfärger, bläck, tusch och liknande
        färger, även
        koncentrerade eller i fast form:
        - Tryckfärger:
3215 11        - - Svarta
3215 19        - - Andra
3215 90        - Andra slag
ur 3302        Blandningar av luktämnen samt
        blandningar (inbegripet
        alkohollösningar) på basis av ett
        eller flera luktämnen, av
        sådana slag som används som råvaror
        inom industrin:
3302 90        - Andra slag
ur 3307        Beredda rumsdesodoriseringsmedel, även
        oparfymerade och även
        med desinficerande egenskaper:
        - Rumsparfymerings- och rumsdesodoriserings-
        medel, inbegripet
        luktgivande preparat som
        används vid religiösa ceremonier:
3307 41        - - 'Agarbatti' och andra luktgivande
        preparat som verkar genom
        bränning
3307 49        - - Andra
3307 90        - Andra slag
ur 3401        Tvål och såpa; organiska ytaktiva
        produkter och preparat
        avsedda att användas som tvål,
        i form av stänger, kakor eller
        gjutna stycken, även innehållande tvål:
        - Tvål och organiska ytaktiva
        produkter och preparat, i form av
        stänger, kakor eller gjutna stycken
        (ej för personligt bruk):
3401 19        - - För annat ändamål
3401 20        - Tvål och såpa i annan form (ej
        för personligt bruk)
3402        Organiska ytaktiva ämnen (andra än
        tvål och såpa); ytaktiva
        preparat, tvättmedel (inbegripet
        tvätthjälpmedel) och
        rengöringsmedel, även innehållande
        tvål eller såpa, andra än
        sådana som omfattas av nr 3401:
        - Organiska ytaktiva ämnen, även i
        detaljhandelsförpackningar:
3402 11        - - Anjonaktiva
3402 12        - - Katjonaktiva
3402 13        - - Nonjonaktiva
3402 19        - - Andra
3402 20        - Ytaktiva preparat, tvättmedel
        och rengöringsmedel, i
        detaljhandelsförpackningar
3402 90        - Andra slag
3403        Beredda smörjmedel (inbegripet
        sådana beredda skäroljor,
        preparat för losstagning av
        bultar och muttrar, rostskyddsmedel
        och andra medel mot korrosion
        samt formsläppmedel som är
        baserade på smörjmedel) samt
        preparat av sådana slag som
        används för olje- eller
        fettbehandling av textilmaterial,
        läder, pälsskinn eller andra
        material, med undantag av preparat
        som innehåller som karaktärsgivande
        beståndsdel minst 70
        viktprocent oljor erhållna ur
        petroleum eller ur bituminösa
        mineral:
        - Innehållande oljor erhållna ur
        petroleum eller ur bituminösa
        mineral:
3403 11        - - Preparat för behandling av
        textilmaterial, läder, pälsskinn
        eller andra material
3403 19        - - Andra
        - Andra slag:
3403 91        - - Preparat för behandling av
        textilmaterial, läder, pälsskinn
        eller andra material
3403 99        - - Andra
3404        Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:
3404 10        - Av kemiskt modifierat montanvax
3404 20        - Av polyoxyeten (polyetenglykol)
3404 90        - Andra slag
3405        Puts- och polermedel för skodon,
        möbler, golv, karosserier,
        glas eller metall, skurpasta,
        skurpulver och liknande preparat
        (även i form av papper, vadd,
        filt, bondad duk, porös plast
        eller poröst gummi som impregnerats,
        överdragits eller belagts
        med sådana preparat), med undantag
        av vaxer enligt nr 3404:
3405 10        - Puts- och polermedel och
        liknande preparat för skodon eller
        läder
3405 20        - Puts- och polermedel och
        liknande preparat för trägolv,
        trämöbler eller andra trävaror
3405 30        - Polermedel och liknande preparat
        för karosserier, andra än
        metallpolermedel
3405 40        - Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel
3405 90        - Andra slag
3407        Modelleringspastor, inbegripet
        sådana som är avsedda för barn;
        s.k. dentalvax samt avtrycksmassor
        för dentalt bruk,
        föreliggande i satser, i
        detaljhandelsförpackningar eller i
        form av plattor, hästskoformade
        stycken, stänger e.d.; andra
        preparat för dentalt bruk, på basis
        av gips
ur 3501        Kasein, kaseinater och andra
        kaseinderivat; kaseinlim:
3501 90        - Andra slag
ur 3502        Albuminer, albuminater och andra
        albuminderivat:
3502 11        - Äggalbumin, torkat (olämpligt eller
        avsett att göras olämpligt som
        livsmedel)
3502 90        - Andra slag (olämpliga eller
        avsedda att göras olämpliga som
        livsmedel)
3503        Gelatin (inbegripet gelatinfolier
        med kvadratisk eller
        rektangulär form, även ytbehandlade
        eller färgade) och
        gelatinderivat; husbloss; annat
        lim av animaliskt ursprung,
        dock inte kaseinlim enligt nr 3501
3505        Dextrin och annan modifierad
        stärkelse (t.ex. förklistrad eller
        förestrad stärkelse); lim och
        klister på basis av stärkelse,
        dextrin eller annan modifierad stärkelse:
3505 10        - Dextrin och annan modifierad stärkelse
3505 20        - Lim och klister
3506        Lim och klister, beredda, inte
        nämnda eller inbegripna någon
        annanstans; produkter lämpliga för
        användning som lim eller
        klister, förpackade för försäljning i
        detaljhandeln som lim
        eller klister i förpackningar med
        en nettovikt av högst 1 kg:
3506 10        - Produkter lämpliga för användning
        som lim eller klister,
        förpackade för försäljning i
        detaljhandeln som lim eller
        klister i förpackningar med en nettovikt
        av högst 1 kg
        - Andra slag:
3506 91        - - Lim och klister på basis av
        polymerer enligt nr 3901-3913 eller
        på gummi
3506 99        - - Andra
ur 3507        Enzymer; enzympreparat, inte
        nämnda eller inbegripna någon
        annanstans:
ur 3507 10      - Löpe och koncentrat av löpe
        (dock inte ostlöpe)
3507 90        - Andra slag
3601        Krut
3602        Beredda sprängämnen, andra än krut
3606        Järncerium (ferrocerium) och andra
        pyrofora legeringar i alla
        former; varor av brännbara ämnen
        enligt anm. C:
3606 10        - Flytande eller till vätska
        förtätade gasformiga bränslen i
        behållare av sådana slag som
        används för fyllning av
        cigarettändare eller liknande
        tändare och som har en rymd av
        högst 300 cm3
3606 90        - Andra slag
3707        Kemiska preparat för
        fotografiskt bruk (andra än
        lacker, lim,
        klister och liknande preparat);
        oblandade produkter för
        fotografiskt bruk, föreliggande
        i avdelade doser eller i
        detaljhandelsförpackningar, i
        bruksfärdigt skick:
3707 10        - Strålningskänsliga emulsioner
3707 90        - Andra slag
ur 3801        Konstgjord grafit; kolloidal och
        halvkolloidal grafit; preparat
        på basis av grafit eller annat kol,
        i pastaform eller i form av
        block, plattor eller andra halvfabrikat:
3801 10        - Konstgjord grafit
3801 20        - Kolloidal eller halvkolloidal grafit
3803        Tallolja (tallsyra), även raffinerad
3804        Avfallslut från tillverkning av
        massa av ved, även
        koncentrerad, avsockrad eller
        kemiskt behandlad, inbegripet
        ligninsulfonater men inte tallolja
        enligt nr 3803
3805        Balsamterpentin, extraherad terpentin,
        sulfatterpentin och
        andra terpentinoljor, framställda
        genom destillation eller
        annan behandling av barrträ; rå
        dipenten; sulfitterpentin och
        annan rå para-cymen; 'pine oil'
        innehållande ?- terpineol som
        huvudbeståndsdel:
3805 10        - Balsamterpentin, extraherad
        terpentin och sulfatterpentin
3805 20        - "Pine oil"
3805 90        - Andra slag
3806        Kolofonium och hartssyror samt
        derivat av dessa ämnen;
        hartssprit och hartsoljor;
        naturhartser modifierade genom
        utsmältning:
3806 10        - Kolofonium och hartssyror
3806 20        - Salter av kolofonium, av
        hartssyror eller av derivat av
        kolofonium eller hartsyror, andra
        än salter av
        kolofoniumaddukter
3806 30        - Estrar bildade av hartssyror och
        glycerol eller annan polyol
3806 90        - Andra slag
3807        Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot;
        rå metanol;
        vegetabiliskt beck; bryggeriharts
        och liknande preparat på
        basis av kolofonium, hartssyror
        eller vegetabiliskt beck
3808        Insekts-, svamp- och
        ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande
        medel, tillväxtreglerande medel för
        växter, desinfektionsmedel,
        bekämpningsmedel mot gnagare och
        liknande produkter,
        föreliggande i former eller
        förpackningar för försäljning i
        detaljhandeln eller som preparat
        eller utformade artiklar
        (t.ex. band, vekar och ljus,
        preparerade med svavel, samt
        flugpapper):
3808 10        - Insektsbekämpningsmedel
3808 20        - Svampbekämpningsmedel
3808 30        - Ogräsbekämpningsmedel,
        groningshindrande medel samt
        tillväxtreglerande medel för växter
3808 40        - Desinfektionsmedel
3808 90        - Andra
3809        Appreturmedel, preparat för
        påskyndande av färgning eller för
        fixering av färgämnen samt andra
        produkter och preparat (t.ex.
        glättmedel och betmedel), av
        sådana slag som används inom
        textil-, pappers- eller
        läderindustrin eller inom liknande
        industrier, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans:
3809 10        - På basis av stärkelse eller
        stärkelseprodukter
        - Andra slag:
3809 91        - - Av sådana slag som används
        inom textilindustrin eller inom
        liknande industrier
3809 92        - - Av sådana slag som används
        inom pappersindustrin eller inom
        liknande industrier
3809 93        - - Av sådana slag som används inom
        läderindustrin eller inom
        liknande industrier
3810        Betmedel för metaller;
        flussmedel och andra preparat, utgörande
        hjälpmedel vid lödning eller
        svetsning; pulver och pastor för
        lödning eller svetsning, bestående
        av metall och andra ämnen;
        preparat av sådana slag som
        används för fyllning eller
        beläggning av svetselektroder
        eller svetstråd:
3810 10        - Betmedel för metaller; pulver
        och pastor för lödning eller
        svetsning, bestående av metall och
        andra ämnen
3810 90        - Andra slag
3811        Preparat för motverkande av knackning,
        oxidation, korrosion
        eller hartsbildning,
        viskositetsförbättrande preparat och andra
        beredda tillsatsmedel för mineraloljor
        (inbegripet bensin)
        eller för andra vätskor som används
        för samma ändamål som
        mineraloljor:
        - Preparat för motverkande av knackning:
3811 11        - - På basis av blyföreningar
3811 19        - - Andra
        - Tillsatsmedel för smörjoljor:
3811 21        - - Innehållande oljor erhållna ur
        petroleum eller ur bituminösa mineral
3811 29        - - Andra
3811 90        - Andra slag
3812        Beredda vulkningsacceleratorer;
        sammansatta mjukningsmedel för
        gummi eller plast, inte nämnda
        eller inbegripna någon
        annanstans; antioxidanter och
        andra sammansatta
        stabiliseringsmedel för gummi
        eller plast:
3812 10        - Beredda vulkningsacceleratorer
3812 20        - Sammansatta mjukningsmedel
        för gummi eller plast
3812 30        - Antioxidanter och andra
        sammansatta stabiliseringsmedel för
        gummi eller plast
3813        Preparat och laddningar till
        brandsläckningsapparater;
        brandsläckningsbomber
3814        Sammansatta organiska lösnings- och
        spädningsmedel, inte nämnda
        eller inbegripna någon annanstans;
        beredda färg- eller
        lackborttagningsmedel
3815        Reaktionsinitiatorer,
        reaktionsacceleratorer samt beredda
        katalysatorer, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans:
        - Katalysatorer utfällda på en bärsubstans:
3815 11        - - Med nickel eller nickelföreningar
        som aktiv beståndsdel
3815 12        - - Med ädel metall eller föreningar
        av ädel metall som aktiv
        beståndsdel
3815 19        - - Andra
3815 90        - Andra slag
3816        Eldfast cement, eldfast murbruk,
        eldfast betong och liknande
        eldfasta beredningar, andra än
        produkter enligt nr 3801
3817 00        Blandningar av alkylbensener och
        blandningar av alkylnaftalener,
        andra än sådana som omfattas av
        nr 2707 eller 2902
ur 3818        Kemiska grundämnen, dopade för
        användning inom elektroniken, i
        form av skivor, plattor eller
        liknande former; kemiska
        föreningar, dopade för användning
        inom elektroniken (dock ej
        kisel)
3819        Hydrauliska bromsvätskor och
        andra beredda vätskor för
        hydraulisk kraftöverföring,
        inte innehållande oljor erhållna ur
        petroleum eller ur bituminösa
        mineral eller innehållande mindre
        än 70 viktprocent sådana oljor
3820        Frysskyddsmedel och beredda
        flytande avisningsmedel
3821        Beredda närsubstrat för odling av
        mikroorganismer
3822        Reagens för diagnostiskt bruk eller
        laboratoriebruk på underlag samt
        beredda reagens för diagnostiskt bruk
        eller laboratoriebruk, även utan
        underlag, andra än sådana som omfattas
        av nr 3002 eller 3006; certifierade
        referensmaterial
3823        Tekniska enbasiska fettsyror;
        sura oljor från raffinering;
        tekniska fettalkoholer:
        - Tekniska enbasiska fettsyror,
        sura oljor från raffinering:
3823 11        - - Stearin
3823 12        - - Olein
3823 13        - - Tallfettsyra
3823 19        - - Andra
3823 70        - Tekniska fettalkoholer
3824        Beredda bindemedel för gjutformar eller
        gjutkärnor; kemiska produkter samt
        preparat från kemiska eller närstående
        industrier (inbegripet sådana som består
        av blandningar av naturprodukter), inte
        nämnda eller inbegripna någon annanstans:
3824 10        - Beredda bindemedel för gjutformar
        eller gjutkärnor
3824 20        - Naftensyror, vattenolösliga salter
        av naftensyror samt estrar
        av naftensyror
3824 30        - Osintrade metallkarbider, blandade
        med varandra eller med
        metalliska bindemedel
3824 40        - Beredda tillsatsmedel för cement,
        murbruk eller betong
3824 60        - Sorbitol, annan än sorbitol enligt
        nr 2905 44
        - Blandningar innehållande fullständigt
        halogenerade derivat av
        acykliska kolväten innehållande två
        eller flera olika
        halogener:
3824 71        - - Innehållande acykliska kolväten
        fullständigt halogenerade
        enbart med fluor och klor
3824 79        - - Andra
3824 90        - Andra
3901        Polymerer av eten, i obearbetad form:
3901 10        - Polyeten med en specifik vikt av
        mindre än 0,94 (LD)
3901 20        - Polyeten med en specifik vikt av
        minst 0,94 (HD)
3901 30        - Sampolymerer av eten och vinylacetat
3901 90        - Andra slag
3902        Polymerer av propen eller av andra
        olefiner, i obearbetad form:
3902 10        - Polypropen
3902 20        - Polyisobuten
3902 30        - Sampolymerer med propen
3902 90        - Andra slag
3903        Polymerer av styren, i obearbetad form:
        - Polystyren:
3903 11        - - Expanderbar
3903 19        - - Annan
3903 20        - Sampolymerer av styren och
        akrylnitril (SAN)
3903 30        - Sampolymerer av akrylnitril,
        butadien och styren (ABS)
3903 90        - Andra slag
3904        Polymerer av vinylklorid eller av
        andra halogenerade olefiner,
        i obearbetad form:
3904 10        - Polyvinylklorid, inte blandad
        med andra ämnen
        - Annan polyvinylklorid:
3904 21        - - Inte mjukgjord
3904 22        - - Mjukgjord
3904 30        - Sampolymerer av vinylklorid och
        vinylacetat
3904 40        - Andra sampolymerer med vinylklorid
3904 50        - Polymerer av vinylidenklorid
        - Fluorhaltiga polymerer:
3904 61        - - Polytetrafluoreten
3904 69        - - Andra
3904 90        - Andra slag
3905        Polymerer av vinylacetat eller av
        andra vinylestrar, i
        obearbetad form; andra vinylpolymerer
        i obearbetad form:
        - Polyvinylacetat:
3905 12        - - I vattendispersion
3905 19        - - Andra
        - Sampolymerer av vinylacetat:
3905 21        - I vattendispersion
3905 29        - - Andra
3905 30        - Polyvinylalkoholer, även
        innehållande ohydrolyserade
        acetatgrupper
        - Andra slag:
3905 91        - - Sampolymerer
3905 99-      - - Andra
3906        Akrylpolymerer i obearbetad form:
3906 10        - Poly(metylmetakrylat)
3906 90        - Andra slag
3907        Polyacetaler, andra polyetrar
        samt epoxihartser, i obearbetad
        form; polykarbonater, alkydhartser,
        polyallylestrar och andra
        polyestrar, i obearbetad form:
3907 10        - Polyacetaler
3907 20        - Andra polyetrar
3907 30        - Epoxihartser
3907 40        - Polykarbonater
3907 50        - Alkydhartser
3907 60        - Poly(etentereftalat)
        - Andra polyestrar:
3907 91        - - Omättade
3907 99        - - Andra
3908        Polyamider i obearbetad form:
3908 10        - Polyamid -6, -11, -12, -6,6,
        -6,9, -6,10 eller -6,12
3908 90        - Andra slag
3909        Aminoplaster, fenoplaster och
        polyuretaner, i obearbetad form:
3909 10        - Karbamidplaster; tiokarbamidplaster
3909 20        - Melaminplaster
3909 30        - Andra aminoplaster
3909 40        - Fenoplaster
3909 50        - Polyuretaner
3910        Silikoner i obearbetad form
3911        Petroleumhartser, kumaronindenhartser,
        polyterpener,
        polysulfider, polysulfoner
        och andra produkter omnämnda i anm.
        D, inte nämnda eller inbegripna
        någon annanstans, i obearbetad
        form:
3911 10        - Petroleumhartser, kumaron-, inden-
        och kumaronindenhartser
        samt polyterpener
3911 90        - Andra slag
3912        Cellulosa och kemiska cellulosaderivat,
        inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans, i
        obearbetad form:
        - Cellulosaacetater:
3912 11        - - Inte mjukgjorda
3912 12        - - Mjukgjorda
3912 20        - Cellulosanitrater (inbegripet kollodium)
        - Cellulosaetrar:
3912 31        - Karboximetylcellulosa och salter
        av detta ämne
3912 39        - - Andra
3912 90        - Andra slag

3913        Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra)
        och modifierade naturliga
        polymerer (t.ex. härdade proteiner
        och kemiska derivat av
        naturgummi), inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans, i
        obearbetad form:
3913 10        - Alginsyra samt salter och estrar
        av alginsyra
3913 90        - Andra slag
3914        Jonbytare på basis av polymerer
        enligt nr 3901-3913, i
        obearbetad form
3915        Avklipp och annat avfall av plast samt
        plastskrot:
3915 10        - Av polymerer av eten
3915 20        - Av polymerer av styren
3915 30        - Av polymerer av vinylklorid
3915 90        - Av annan plast
4001        Naturgummi, balata, guttaperka,
        guayulegummi, chiclegummi och
        liknande naturliga produkter,
        i obearbetad form eller i form av
        plattor, duk eller remsor:
4001 10        - Naturgummilatex, även förvulkad
        - Naturgummi i annan form:
4001 21        - - Rökt arkgummi
4001 22        - - Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR)
4001 29        - - Annat
4001 30        - Balata, guttaperka, guayulegummi,
        chiclegummi och liknande
        naturliga produkter
4002        Syntetgummi samt faktis framställd
        av oljor, i obearbetad form
        eller i form av plattor, duk eller
        remsor; blandningar av
        produkter enligt nr 4001 med
        produkter enligt nr 4002, i
        obearbetad form eller i form av
        plattor, duk eller remsor:
        - Styren-butadiengummi (SBR);
        karboxylstyren-butadiengummi (XSBR):
4002 11        - - I form av latex
4002 19        - - I annan form
4002 20        - Butadiengummi (BR)
        - Isobuten-isoprengummi (IIR);
        halogenerat isobuten-isoprengummi
        (CIIR och BIIR)
4002 31        - - Isobuten-isoprengummi (IIR)
4002 39        - - Annat    
        - Kloroprengummi (CR):
4002 41        - - I form av latex
4002 49        - - I annan form
        - Nitril-butadiengummi (NBR):
4002 51        - - I form av latex
4002 59        - - I annan form
4002 60        - Isoprengummi (IR)
4002 70        - Etenpropengummi (EPDM)
4002 80        - Blandningar av produkter enligt
        nr 4001 med produkter enligt
        nr 4002
        - Andra slag:
4002 91        - - I form av latex
4002 99        - - I annan form
ur 4005        Ovulkat gummi med inblandning av
        tillsatsämnen, i obearbetad
        form eller i form av plattor,
        duk eller remsor:
4005 10        - Med inblandning av kimrök eller
        kiseldioxid
4005 20        - Lösningar; dispersioner, andra än
        dispersioner enligt nr 4005 10
        - Andra slag:
4005 99        - - Andra
ur 6806        Slaggull, stenull och liknande
        mineralull; expanderad
        vermikulit, expanderade leror,
        skumslagg och liknande
        expanderade mineraliska material;
        blandningar och varor av
        värmeisolerande, ljudisolerande
        eller ljudabsorberande
        mineraliska material, andra än
        sådana som omfattas av nr 6811
        eller 6812 eller kap. 69:
6806 10        - Slaggull, stenull och liknande
        mineralull (även blandade med
        varandra) i lös form eller i form
        av skivor eller rullar
6812 90        - Bearbetade asbestfibrer;
        blandningar på basis av asbest eller
        på basis av asbest och magnesiumkarbonat
ur 7019        Glasfibrer (inbegripet glasull) och
        varor av glasfibrer (t.ex.
        garn och vävnader):
        - Förgarn (slivers), roving och andra
        fiberknippen, även huggna:
7019 11        - - Huggna fibrer i längder om högst 50 mm
7019 12        - - Roving
7019 19        - - Andra
7502        Nickel i obearbetad form:
7502 10        - Olegerad nickel
7502 20        - Nickellegeringar
7503        Avfall och skrot av nickel
7504        Pulver och fjäll av nickel
7804 20        - Pulver och fjäll av bly
7903        Stoft, pulver och fjäll av zink:
7903 10        - Zinkstoft
7903 90        - Andra slag
ur 8107        Kadmium och varor av kadmium,
        inbegripet avfall och skrot:
8107 20        - Kadmium i obearbetad form; pulver
8107 30        - Avfall och skrot
Förordning (2001:882).

Anm. A Nr 3203, 3204, 3205 och 3206 skall också tillämpas för preparat på basis av färgämnen (inbegripet, vad gäller nr 3206, pigment enligt nr 2530 eller kap. 28 samt fjäll och pulver av metall), av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar. Dessa nummer skall emellertid inte tillämpas för pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger (nr 3212), och inte heller för andra preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215.

Anm. B Nr 3208 tillämpas också för lösningar (andra än kollodium) av produkter nämnda i nr 3901-3913 i flyktiga organiska lösningsmedel, när lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt.

Anm. C Med varor av brännbara ämnen i nr 3606 avses endast
      a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) för användning som bränsle; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast form eller i pastaform,
      b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm3,
      c) tjärfacklor, braständare o.d.

Anm. D Nr 3901-3911 skall endast tillämpas för varor som framställts genom kemisk syntes och som motsvarar någon av följande beskrivningar:
      a) Flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent destillat vid 300 oC, omräknat till 1013 millibar vid destillation under reducerat tryck (nr 3901 och 3902).
      b) Lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp (nr 3911).
      c) Andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter.
      d) Silikoner (nr 3910).
      e) Resoler (nr 3909) och andra prepolymerer.

Anm. E Med obearbetad form i nr 3901-3914 avses endast produkter i följande former:
      a) Vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensioner) och lösningar.
      b) Block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.