Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.

t.o.m. SFS 2016:162
SFS nr: 1998:1518
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-12-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:162
Upphävd: 2017-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:80
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning ges bestämmelser om behörighet till vissa anställningar inom landstingens hälso- och sjukvård och om hur sådana anställningar sker.

Vad som i förordningen sägs om landsting gäller också kommun som inte ingår i ett landsting. Bestämmelserna i 6 § gäller även inom övrig kommunal hälso- och sjukvård.

Behörighet till anställning

2 §   Behörig till anställning som läkare för allmäntjänstgöring är den som avlagt läkarexamen. Detsamma gäller för den som genomgått medicinsk utbildning utomlands och skall genomgå kompletterande utbildning.

Behörig till anställning som läkare för specialiseringstjänstgöring är den som har legitimation som läkare.

3 §   Behörig till annan anställning som läkare än som sägs i 2 § är den som har specialistkompetens samt den som uppfyller kraven enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer och punkt 5.1.4 i bilaga V till direktivet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU. Förordning (2016:162).

4 §   Om särskilda skäl föreligger får Socialstyrelsen förklara en läkare behörig till anställning som avses i 3 § även om läkaren inte uppfyller behörighetsvillkoren.

5 §   Kan till vikarie för läkare vid semester eller annan ledighet eller under vakans inte förordnas någon som är behörig att utöva läkaryrket får Socialstyrelsen medge landstinget att förordna som vikarie en annan person som styrelsen bedömer i huvudsak kunna fullgöra de med anställningen förenade uppgifterna.

6 §   Behörig till anställning som barnmorska, fysioterapeut, psykolog, psykoterapeut, sjukhusfysiker eller sjuksköterska är den som har legitimation för sådant yrke och, vad gäller psykolog, även den som genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring.

Detsamma gäller i fråga om vikarie på sådan anställning om Socialstyrelsen inte medgett undantag. Förordning (2013:1152).

Anställning som läkare

7 §   Om anställningar som läkare och andra anställningar som är förenade med anställning som lärare vid en högskola finns bestämmelser i 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434).

8 §   Anställning för specialistutbildad läkare skall kungöras ledig till ansökan av landstinget. Om särskilda skäl föreligger får dock anställning ske utan kungörelse.

Kungörelser som avses i första stycket skall införas i Post- och Inrikes Tidningar eller, om regeringen medger det, i en annan publikation med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknad från dagen för kungörandet.

9 §   Vid andra anställningar för specialistutbildade läkare än som avses i 7 § vid en enhet inom landstingets hälso- och sjukvård som upplåtits för grundläggande utbildning av läkare, skall tre sakkunniga pröva varje sökandes behörighet och bedöma skickligheten hos samtliga behöriga sökande. Vid bedömningen av skickligheten skall hänsyn tas främst till utbildning samt till klinisk och vetenskaplig skicklighet. De sakkunniga skall föra upp de fyra främsta behöriga sökandena på förslag.

Landstinget får därefter förordna en av de föreslagna på anställningen.

10 §   Två av de sakkunniga som avses i 9 § och suppleanter för dem utses för högst fyra år på det sätt som högskolestyrelsen bestämmer. Landstinget utser för samma tid en sakkunnig och suppleant för denne. Högskolestyrelsen utser ordförande och vice ordförande bland de sakkunniga.

Om ingen av de sakkunniga är verksam inom det område som den lediga anställningen avser, skall de tillkalla en läkare inom verksamhetsområdet att ingå som sakkunnig.

Om det behövs får de sakkunniga, efter medgivande av landstinget, inhämta yttrande från en annan läkare med särskild erfarenhet från det verksamhetsområde som den lediga anställningen avser.

11 §   Vid annan anställning för specialistutbildad läkare än som avses i 7 och 9 §§ skall landstinget fästa avseende främst vid skickligheten för anställningen.

12 §   Sakkunniga skall samråda med varandra och utan onödigt dröjsmål avge sina anställningsförslag.

Föreskrifterna i 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) om omröstning och om rätt att få en avvikande mening antecknad skall tillämpas i fråga om de sakkunnigas beslut.

13 §   Vikariat på anställning som läkare som beräknas vara minst sex månader i följd ges i samma ordning som anställningen om Socialstyrelsen inte medgett undantag.

14 §   Läkare för allmäntjänstgöring anställs genom förordnande för högst två år.

Läkare för specialiseringstjänstgöring vid enheter som har upplåtits för grundläggande utbildning av läkare anställs genom förordnande för högst sex månader utöver den beräknade tid som behövs för att uppnå de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för specialiteten. Sådana anställningar för läkare får dock ske genom förordnande tills vidare, om det med hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid enheten kan ske utan att utbildningens eller forskningens behov åsidosätts.

Tidsbegränsade förordnanden som har meddelats enligt första eller andra stycket får förlängas utöver den föreskrivna längsta tiden om särskilda skäl föreligger.

15 §   Den myndighet som skall anställa någon som avses i denna förordning skall utan dröjsmål anslå de sakkunnigas beslut om anställningsförslag på landstingets anslagstavla med uppgift om den dag då anslaget skedde. I kommun som inte ingår i något landsting anslås förslaget på kommunens anslagstavla.

Överklagande

16 §   Beslut av sakkunniga om anställningsförslag får överklagas hos Socialstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet togs.

Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Övergångs bestämmelser

1998:1518

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § beträffande psykolog, psykoterapeut och sjukhusfysiker den 1 juli 1999, och i övrigt den 1 januari 1999, då förordningen (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning av sådana tjänster skall upphöra att gälla.

2013:1152
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Behörig till anställning som fysioterapeut eller som vikarie på sådan anställning är även den som har legitimation som sjukgymnast.