Förordning (1993:1268) om spillolja

t.o.m. SFS 2011:16
SFS nr: 1993:1268
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1993-11-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:16
Upphävd: 2011-08-09
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:927
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Föreskrifterna i denna förordning meddelas till uppfyllande av Sveriges förpliktelser i Europeiska unionen.
Förordning (2002:743).

2 §   Med spillolja avses i denna förordning begagnade mineraloljebaserade, vegetabiliska eller syntetiska oljeprodukter inklusive emulsioner, som varit avsedda att användas som smörjmedel eller för annat industriellt ändamål men som inte längre är tillåtna eller lämpliga att användas för sitt ursprungliga ändamål.

Med spillolja avses också rester av eldningsolja och drivmedel som förvarats i cistern samt annat oljehaltigt avfall som uppkommit efter rengöring.

Med regenerering avses i denna förordning processer där basoljor kan framställas genom raffinering av spilloljor, särskilt genom avlägsnande av föroreningar, oxidationsprodukter och tillsatsämnen som ingår i sådana oljor.
Förordning (2002:743).

3 §   Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får Naturvårdsverket föreskriva att denna förordning skall tillämpas på annat kemiskt oljeavfall än som avses i 2 §.
Förordning (1998:951).

4 §   Har upphävts genom förordning (2008:250).

5 §   Vid hantering av spillolja skall som försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken gälla att
   1. spillolja inte får släppas ut till dräneringssystem, inre vatten, grundvatten eller territorialhavet,
   2. spillolja inte får förvaras eller släppas ut på sådant sätt att marken skadas,
   3. okontrollerade utsläpp av restprodukter, som uppstår vid hantering av spillolja, inte får förekomma,
   4. spillolja inte får blandas med annat avfall, annat än om det i en behandlingsanläggning för farligt avfall behövs av tekniska skäl,
   5. isoleroljor skall hållas åtskilda från annan spillolja till dess halten av polyklorerade bifenyler (PCB) har bestämts genom analys,
   6. bränsle till en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om högst 10 MW får inte innehålla sådan förbehandlad spillolja som avses i 7 § eller annan spillolja.

Spillolja som består av isolerolja innehållande PCB skall anses utgöra isoleroljeavfall, avfallstyp 13 03 01*, enligt bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063). Förordning (2001:1067).

6 §   Naturvårdsverket får föreskriva om de ytterligare försiktighetsmått som skall iakttas vid hantering av spillolja.
Förordning (1998:951).

6 a §   Spillolja skall i första hand regenereras om det är möjligt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och organisatoriska omständigheter.
Förordning (2002:743).

7 §   Vid förbränning av spillolja i en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om mer än 10 MW får de gränsvärden som anges i bilagan till denna förordning inte överskridas.

Spillolja som avses i första stycket skall vara förbehandlad så att
   1. oljan homogeniserats och partiklar, vatten och flyktiga organiska beståndsdelar har avlägsnats, samt
   2. flampunkten är lägst 55 grader Celsius.

Om inte annat har bestämts i tillstånd eller program för kontrollen av verksamheten, skall utsläppsbegränsningen beräknas på grundval av halten av de ämnen i spilloljan, vilka anges i bilagan. Halten av respektive ämne skall beräknas i den del av rökgaserna som beror på spilloljan. Någon utspädning med renare reguljär olja får inte tillgodoräknas. Förordning (1998:951).

8 §   Den som under en sammanhängande tid av 12 månader genererar, samlar in, återvinner eller bortskaffar sammanlagt mer än 500 liter spillolja skall efter begäran till Naturvårdsverket eller den myndighet som Naturvårdsverket föreskriver lämna uppgifter om spilloljan och dess hantering.
Förordning (1998:951).

9 §   Spillolja som inte får förbrännas enligt denna förordning och som inte är avsedd att föras ut ur landet, skall utan onödigt dröjsmål lämnas till en anläggning som har tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för återvinning eller bortskaffande.
Förordning (2001:1067).

10 §   Konsumenterna skall genom märkning på förpackningen eller på annat lämpligt sätt få sådan information om motor- eller transmissionsolja som anges i bilagan.

11 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avsteg eller för det särskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i 5 och 7--10 §§. Förordning (1998:951).

12 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:16).

13 §   I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:951).

14 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:951).

15 §   Har upphävts genom förordning (1998:951).

16 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter för verkställig- heten av denna förordning. Förordning (1998:951).

Bilaga
   1. Gränsvärden för utsläpp* av vissa ämnen vid förbränning av spillolja i en förbränningsenhet med en tillförd värmeeffekt (effektivt värmevärde) om mer än 10 MW.

Förorening       Gränsvärde mg/m3, ntg
Cd           0,5
Ni           1
            antingen    eller
Cr           Cr       Cr
Cu           Cu 1,5     Cu 5
V            V        V
Pb           5        Pb
Cl**          100
F***          5
* Genom dessa gränsvärden anges masskoncentrationen av ämnen i rökgas, uttryckt som volym rökgas i normaltillstånd (273 K, 1013 hPa) efter avdrag för innehållet av vattenånga och för 3 volymprocent syre i rökgasen.

** Oorganiska gasformiga klorföreningar uttryckta som väteklorid.

*** Oorganiska gasformiga fluorföreningar uttryckta som vätefluorid.

Dessa värden skall innehållas vid besiktning. För den rutinmässiga kontrollen utnyttjas följande schablonvärde för omräkning till halten i bränslet. Ett kilogram bränsle antas ge upphov till 15 m3 rökgas ntg 3 % O2. Vid användning av bränsle som består av en blandning innehållande spillolja används beräkningsmodellen enligt bilaga 2 till förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall.
   2. Konsumenterna skall genom märkning på förpackningar för motor- och transmissionsoljor eller på annat lämpligt sätt informeras om att oljan efter användning skall lämnas till ett mottagningsställe för spillolja. Förordning (1998:951).