Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

t.o.m. SFS 2020:83
SFS nr: 1990:415
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1990-05-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:83
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Lag (1993:180).

2 §   Tillstånd till införsel av sådana föremål som avses i 1 § får ges endast om sökanden kan visa att föremålet här är avsett att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

Tillstånd får också ges beträffande batonger av det slag som enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag, om föremålet förs in till landet för att ingå i sådan utrustning.

3 §   Polismyndigheten prövar tillstånd till införsel enligt denna förordning. Förordning (2014:1142).

4 §   I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenlagen (1996:67) gälla i tillämpliga delar:
   - 1 kap. 8 §,
   - 1 a kap. 7 §,
   - 2 kap. 11 §, 12 § andra meningen, 14 och 15 §§,
   - 10 kap. 1 och 2 §§, och
   - 11 kap. 2 § f.

Dessutom ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenförordningen (1996:70) gälla i tillämpliga delar:
   - 2 kap. 6 och 11 §§,
   - 3 kap. 1 § första stycket och 2 §, och
   - 4 kap. 4 och 6 §§.
Förordning (2020:83).

5 §   Om påföljd för olovlig införsel av föremål som omfattas av denna förordning och försök till sådant brott finns föreskrifter i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1271).

6 §   Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1142).

7 §   Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1992:213).


Övergångsbestämmelser

1996:75

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. I fråga om överklagande gäller äldre bestämmelser, om polismyndighetens beslut meddelats före ikraftträdandet.