Fjärrvärmeförordning (2008:526)

t.o.m. SFS 2014:446
SFS nr: 2008:526
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2008-06-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:446
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten enligt 5 § första och andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).

1 a §   Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om mätning av mängden levererad värmeenergi och om rapportering av mätresultaten till kunden enligt 6 a § första- tredje styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2012:600).

1 b §   Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om debitering av kunden enligt 6 b § första och andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2012:600).

2 §   En skriftlig påminnelse till en konsument enligt 28 § första stycket 2 fjärrvärmelagen (2008:263) ska avfattas i enlighet med bilaga 1 till denna förordning.

3 §   Ett meddelande till socialnämnden enligt 28 § första stycket 4 fjärrvärmelagen (2008:263) ska avfattas i enlighet med bilaga 2 till denna förordning.

4 §   Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden enligt 41 § fjärrvärmelagen (2008:263).

5 §   Energimarknadsinspektionen ska vara tillsynsmyndighet enligt 52 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Energimarknadsinspektionen ska, utöver de uppgifter som anges i 52 § fjärrvärmelagen, utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av fjärrvärmelagen och fullgöra de uppgifter som åligger tillsynsmyndigheten enligt fjärrvärmelagen.

6 §   Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet ska fullgöra de uppgifter som åligger den myndighet som medlar enligt fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2014:446).

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för fjärrvärme

Eftersom Ni inte betalat för distribuerad fjärrvärme i tid kan Ni få distributionen av fjärrvärme avbruten. Enligt bestämmelser i fjärrvärmelagen kan Ni dock förhindra att distributionen avbryts genom att betala skulden inom tre veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

Fjärrvärmeföretaget lämnar meddelande om den uteblivna betalningen till socialnämnden i den kommun där Ni får fjärrvärme distribuerad.

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få distributionen av fjärrvärme avbruten
   1. Fjärrvärmeföretagets namn, postadress och telefonnummer . .
   2. Konsumentens namn och postadress . . . . . . . . . . . . . .
   3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för att förhindra att distributionen av fjärrvärme avbryts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   4. Fjärrvärmeföretagets postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning . . . . . . . . . . . .