Biobanksförordning (2023:43)

SFS nr: 2023:43
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2023-02-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-07-01/ Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar biobankslagen (2023:38).

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 7 kap. 1 § biobankslagen (2023:38) i fråga om 7 §,
   - 7 kap. 8 § biobankslagen i fråga om 8 §,
   - 8 kap. 10 § biobankslagen i fråga om 6, 8 och 10 §§,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Anmälan om att inrätta en biobank

3 §   En anmälan om beslut att inrätta en biobank ska utöver vad som anges i 2 kap. 8 § biobankslagen (2023:38) innehålla uppgifter om
   1. företagsnamn och organisationsnummer för huvudmannen för biobanken, och
   2. adress och telefonnummer till den som är ansvarig för biobanken.

Register över biobanker

4 §   Inspektionen för vård och omsorgs register över biobanker ska utöver vad som anges i 3 kap. 1 § biobankslagen (2023:38) innehålla uppgifter om beslut om att en biobank får läggas ned eller överlåtas.

Uppgiftsskyldighet

5 §   Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 3 kap. 1 § biobankslagen (2023:38) om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Direktåtkomst

6 §   Socialstyrelsen har rätt att vid direktåtkomst ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 3 kap. 1 § biobankslagen (2023:38) om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Biobank med prover från barn

7 §   Med vårdgivare enligt 7 kap. 1 § biobankslagen (2023:38) avses Region Stockholm.

Bemyndiganden

8 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. tider för bevarande av prover i biobanker,
   2. förvaring och kodning av prover i biobanker,
   3. den information som ska ges enligt biobankslagen (2023:38),
   4. det samtycke som ska lämnas av provgivaren,
   5. spårbarhet av prover i biobanker,
   6. gallring av prover i biobanker, och
   7. vilka medfödda sjukdomar som proverna i PKU-biobanken får användas för i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket 1 biobankslagen.

Föreskrifter enligt första stycket 7 får beslutas först efter det att medicinska och etiska bedömningar har beaktats.

9 §   Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av biobankslagen (2023:38) och av denna förordning.

10 §   Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om
   1. förfarandet vid anmälningar om inrättande av biobanker,
   2. nedläggning av biobanker, och
   3. överlåtelse av provsamlingar.


Övergångsbestämmelser

2023:43
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.