Förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden

t.o.m. SFS 2019:516
SFS nr: 2007:1075
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:516
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Gentekniknämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska beakta vikten av att ett gott forskningspolitiskt klimat upprätthålls.

Gentekniknämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.

2 §   Gentekniknämnden ska
   1. yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,
   2. också i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till offentliga och privata institutioner och företag i frågor om genteknik enligt miljöbalken samt informera dem om sådana förhållanden inom nämndens område som kan vara av värde för deras verksamhet,
   3. samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik meddelas med stöd av miljöbalken,
   4. hålla sig underrättad om sådana projekt inom tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som kan anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara förenade med risker samt ta initiativ i dessa frågor,
   5. underrätta berörda tillsynsmyndigheter om de projekt inom tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara förenade med risker och därvid föreslå sådana försiktighetsmått eller andra åtgärder som nämnden bedömer vara behövliga,
   6. följa utvecklingen inom gentekniken och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för det allmännas tillsyn av användningen av gentekniken,
   7. informera allmänheten om utvecklingen inom det bevakade området på ett sådant sätt att intresset för etiska frågor och säkerhetsfrågor upprätthålls och den allmänna debatten stimuleras,
   8. uppmärksamma behovet av utbildning av personal som arbetar eller ska arbeta med gentekniken, och
   9. anmäla till regeringen om något användningsområde eller någon planerad användning av gentekniken kan ifrågasättas från etiska eller humanitära synpunkter eller om området för det allmännas tillsyn behöver utvidgas till att omfatta andra frågor än dem som är föremål för offentlig kontroll.

3 §   Gentekniknämnden ska senast den 22 februari varje år till regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste kalenderåret, med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler på området och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler. Förordning (2019:516).

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en nämnd.

5 §   Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och 15 andra ledamöter.

För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en personlig ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst fyra år.
Förordning (2010:1748).

6 §   Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

Åtta ledamöter ska vara riksdagsledamöter. En ledamot ska vara etiskt sakkunnig. Av övriga ledamöter utses
   1. två ledamöter efter förslag av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, varav en ledamot ska ha erfarenhet av djurskyddsfrågor, och
   2. fyra ledamöter efter förslag av Vetenskapsrådet, varav en ledamot ska vara ekolog.

Det som sägs i andra stycket om utseende av en ledamot tillämpas också på ersättaren för en sådan ledamot. Som ersättare för en ledamot som ska vara riksdagsledamot kan dock utses även den som enligt 3 kap. regeringsformen har utsetts till ersättare för en riksdagsledamot.

Upphör riksdagsledamotens uppdrag i riksdagen ska en ny ledamot och en ersättare för honom eller henne utses för den återstående tiden. Förordning (2010:1748).

Organisation

7 §   Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Gentekniknämnden.
Förordning (2019:516).

8 §   Gentekniknämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om en ledamot begär att nämnden ska sammankallas, ska en sådan begäran följas.

Anställningar och uppdrag

9 §   Det som föreskrivs i 22 § myndighetsförordningen (2007:515) om ledamöter och ordförande ska även gälla för ersättare för ledamöter och vice ordförande i nämnden.

Årlig redogörelse

10 §   Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (2019:516).

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.
Förordning (2019:516).

Undantag från myndighetsförordningen

12 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,

8 § om arbetsgivarpolitik.
Förordning (2019:516).