Växtbaserat i stället för grissubventioner

Svar på skriftlig fråga 2018/19:910 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/

02503/JL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:910 av Jens Holm (V)
Växtbaserat i stället för grissubventioner

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa kampanjen Gilla gris och i stället främja en övergång till växtbaserade livsmedel.

Vad vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande och livsmedelskonsumtionen påverkar även indirekt på olika sätt miljön och klimatet. För regeringen är därför en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel en prioriterad fråga. Som ett led i att främja en hållbar konsumtion av livsmedel har Livsmedelsverket bland annat tagit fram råd om hur konsumenterna kan göra miljösmarta matval. Livsmedelsverket har även inom ramen för livsmedelsstrategin fått i uppdrag att främja hälsosamma, säkra och hållbara offentliga måltider.

Inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns det en möjlighet för aktörer i livsmedelskedjan att ansöka om medel för olika typer av informationskampanjer. Syftet med detta program är att öka konkurrenskraften för europeisk livsmedelsproduktion och samtidigt öka konsumenternas medvetenhet om livsmedelssäkerhet, hälsa, djurvälfärd och miljö.

Det är inom ramen för detta program som branschorganisationerna Svenskt kött och danska Landbruk & Fødevarer i enlighet med gällande regler erhållit EU-medel till sin kampanj. I nuläget pågår det inte någon förhandling eller diskussion rörande detta program som regleras genom förordning EU 1144/2014.

Jag har varken möjlighet eller avsikt att vidta några åtgärder för att stoppa kampanjen Gilla gris. I linje med vad jag har beskrivit ovan kommer dock regeringen att fortsätta arbeta för en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Stockholm den 29 augusti 2019

Jennie Nilsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-21)