Upphävande av terroristers svenska medborgarskap

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1417 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/ 00280 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1417 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Upphävande av terroristers svenska medborgarskap

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig om jag avser att verka för att svenska medborgare med dubbelt medborgarskap som döms för terrorbrott och andra allvarliga brott mot staten och demokratin ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det följer av 2 kap. 7 § regeringsformen. För att införa en möjlighet till återkallelse av medborgarskap skulle därför en grundlagsändring krävas.

Återkallelse av medborgarskap på grund av handlingar som allvarligt skadar statens vitala intressen är tillåten enligt folkrätten, men endast om personen i fråga även har ett annat medborgarskap. En möjlighet till återkallelse av medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap skulle betyda att det svenska medborgarskapet blir villkorat för dem. Det svenska medborgarskapet skulle därmed inte längre vara lika för alla.

Att frångå principen om att medborgarskapet är lika för alla skulle innebära genomgripande förändringar av den svenska medborgarskapsrätten. I likhet med andra grundlagsändringar bör en sådan förändring stödjas av en bred majoritet i riksdagen för att genomföras. Regeringen avser inte att lämna förslag till förändringar av reglerna för återkallelse av svenskt medborgarskap.

Stockholm den 3 februari 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-21)