Ungas möjlighet till jobb

Svar på skriftlig fråga 2014/15:735 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Statsrådet Aida Hadzialic (S)


PAGE

2


Dnr U2015/03904/UF

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:735 av Jenny Petersson (M) Ungas möjlighet till jobb

Jenny Petersson har frågat mig på vilket sätt jag förbättrar ungas möjlighet till jobb genom att arbetsgivaravgiften höjs.

Resultaten från den utvärdering som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har gjort av nedsättningen av de sociala avgifterna för unga visar att nedsättningen är en ineffektiv åtgärd som inte har haft någon sysselsättningseffekt alls för de grupper av unga som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Även Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Arbetsförmedlingen har alla gjort bedömningen att nedsättningen av de sociala avgifterna för unga är en ineffektiv åtgärd för att skapa sysselsättning.

För att öka sysselsättningen bland unga måste nu insatserna på ett mer effektivt sätt riktas mot unga i behov av stöd. Regeringen genomför både generella och riktade närings- och arbetsmarknadspolitiska insatser för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Arbetslösheten bland unga kvinnor och män som inte har avslutat en gymnasieutbildning är ungefär dubbelt så hög som bland dem som har avslutat en sådan utbildning. Regeringen tillsatte i mars 2015 en utredning som ska analysera och föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (Gymnasieutredningen, U 2015:01). Vårändringsbudgeten, som antogs av riksdagen i juni 2015, omfattar ett kunskapslyft med cirka 6 500 nya utbildningsplatser under 2015 inom bl.a. kommunal vuxenutbildning och folkhögskolan. Vidare är 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar med satsningar på traineejobb och utbildningskontrakt viktiga för att stärka ungas kompetens. Regeringen har också tillsatt en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (Delegationen för unga till arbete, A 2014:06). Delegationen ska särskilt verka för att kommunerna på ett bra sätt kan använda de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Fler unga arbetslösa utan fullgjord gymnasieutbildning ska ges möjlighet att kombinera arbete eller praktik och utbildning.

En särskilt utsatt grupp är unga som varken arbetar eller studerar.

Regeringen beslutade den 25 juni 2015 om direktiv till en samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, som ett första steg i den nationella samling för unga utanför som aviserades av statsministern den 1 maj 2015. Samordnaren har bl.a. i uppgift att strategiskt främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar (dir. 2015:70).

Stockholm den 23 juli 2015

Aida Hadzialic

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-14)