Telefonförsäljning

Svar på skriftlig fråga 2012/13:212 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 2 januari

Svar på fråga

2012/13:212 Telefonförsäljning

Justitieminister Beatrice Ask

Christina Oskarsson har frågat statsrådet Birgitta Ohlsson vilka initiativ hon avser att ta i frågan om telefonförsäljning.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågan om telefonförsäljning har uppmärksammats och varit föremål för debatt i olika sammanhang under senare tid. Berörda myndigheter har påtalat att det finns problem ur ett konsumentskyddsperspektiv och ansett att det bör införas ett krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. Många enskilda vittnar också om påstridiga försäljare med mera. Särskilt har det framhållits att problem förekommer vid telefonförsäljning av förvaltnings- och rådgivningstjänster på premiepensionsområdet. Mot den bakgrunden har ett arbete inletts i Regeringskansliet med att utreda frågan om det bör införas ett krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning av sådana tjänster. I det arbetet kommer också behovet av ett skriftlighetskrav vid annan telefonförsäljning att belysas.

I sammanhanget bör nämnas att frågan om ett krav på skriftlig bekräftelse vid all telefonförsäljning till konsumenter utreddes för några år sedan (SOU 2007:1, Telefonförsäljning). Utredningen ansåg att ett sådant krav inte borde införas, eftersom nackdelarna med en sådan ordning övervägde fördelarna. Införandet av ett skriftlighetskrav skulle enligt utredningen i praktiken innebära att distansavtal per telefon inte kommer att kunna träffas, vilket är till nackdel för både näringsidkare och konsumenter.

När det gäller frågan om telefonförsäljning till företagare har jag nyligen svarat på en riksdagsfråga om detta (2012/13:134). Som jag uppgav i det frågesvaret är det oacceptabelt att aktivt missleda kunder eller försöka kringgå konsumentlagstiftningen på det sätt som påstås. Jag avser att noga följa utvecklingen på området. Jag utgår också från att branschen själv tar ansvar för att utveckla rutiner för att komma till rätta med de problem som uppmärksammats och för att se till att missförstånd undviks vid telefonförsäljning.

Händelser

Inlämnad: 2012-12-17 Anmäld: 2012-12-17 Besvarad: 2013-01-02 Svar anmält: 2013-01-14

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-12-17)