Svenska Magnitskijsanktioner

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1752 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1752 av Markus Wiechel (SD) Svenska Magnitskijsanktioner

Markus Wiechel har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson om han avser verka för att regeringen ska följa det beslut som bland annat den svenska Europarådsdelegationen tagit beträffande införandet av Magnitskijsanktioner eller avser att arbeta vidare med frågan på något annat sätt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka pågår EU-förhandlingar om en gemensam global sanktionsregim för mänskliga rättigheter. En sådan sanktionsregim är tänkt att möjliggöra sanktioner mot personer och enheter utan geografiska begränsningar. Sanktionerna ska med andra ord kunna riktas mot individer som begår kränkningar eller övergrepp av de mänskliga rättigheterna, oavsett i vilket land detta görs eller om det finns koppling till en specifik stat.

Sverige deltar aktivt och konstruktivt i de här förhandlingarna. Ett omfattande arbete har gjorts och diskussionerna går framåt. Regeringen anser att en eventuell EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter måste utgöra ett trovärdigt instrument som bidrar till att stärka efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang är rättssäkerhetsaspekter en central fråga. Regeringen ser positivt på initiativet och välkomnar därför att arbetet fortskrider.

Stockholm den 21 juli 2020

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-06)