Svensk sjöfarts konkurrenskraft

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1838 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05307/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1838 av Anders Åkesson (C) Svensk sjöfarts konkurrenskraft

Anders Åkesson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på nytt stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft.

Inom regeringen pågår arbete inom flera områden med syftet att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Sjöfartens konkurrenskraft är en viktig faktor för att få till den överflyttning av godstransporter från väg till sjö som regeringen vill uppnå.

I slutet av förra året infördes ett frivilligt system med schablonbeskattning för rederier, s.k. tonnagebeskattning. Enligt rederinäringen kommer möjligheten till tonnagebeskattning bidra till bl.a. fler svenskregistrerade fartyg och ökad sysselsättning. Regeringen avser att utvärdera införandet av systemet med tonnagebeskattning och dess effekter. I syfte att delfinansiera de minskade skatteintäkter som systemet med tonnagebeskattning beräknas medföra kommer en sänkning av nivån på sjöfartsstödet att genomföras (förordningsändringen är ännu inte beslutad pga. pågående notifiering hos EU-kommissionen). Sänkningen får dock anses vara marginell då arbetsgivare fortsatt kommer få tillbaka 99 procent (i stället för 100 procent) av inbetald skatt på sjöinkomst resp. arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

I juni i år överlämnade regeringen propositionen Regelförenkling för sjöfarten (prop. 2016/17:205) till riksdagen. I propositionen föreslås flera olika förenklingsåtgärder med anknytning till fartygsregistret. Bl.a. föreslås att registreringen av mindre skepp förenklas samt att det införs en möjlighet till villkorad registrering i fartygsregistret i syfte att underlätta överföringen av skepp som förvärvats i utlandet. Regeringen avser att fortsätta arbetet med förenklingar för sjöfarten.

Beredning pågår av Trafikanalys redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eko-bonussystem i Sverige. Syftet är att stimulera överflyttningen av gods från väg till sjöfart. Grundtanken är att stödja intermodala transportlösningar och ge statligt stöd för de merkostnader som kan vara förenade med att välja sjötransporter som en del av en transportkedja.

Arbete pågår med den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för åren 2018–2029. I detta arbete har regeringen varit tydlig med att man vill främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Trafikverket redovisade den 31 augusti 2017 sitt förslag till ny plan. Regeringen kommer att ta ställning till Trafikverkets förslag och besluta om en ny nationell plan under våren 2018.

Regeringens satsning på järnvägsunderhåll främjar även sjöfarten då mycket gods till och från hamnarna går med järnväg. Arbetet med att öka regelefterlevnaden i åkeribranschen främjar också sjöfarten då prisdumpning av lastbilstransporter försvåras.

Regeringen har under 2017 påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell godstransportstrategi. Syftet är att bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft samt främja en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och järnväg. Regeringen avser att presentera strategin under första halvåret 2018.

Vid Transportstyrelsen pågår ett arbete med att enhetligt riskbedöma dagens lotsleder på ett mer ingående sätt och sett utifrån dagens fartygstrafik. Syftet är, enligt myndigheten, att ta fram riskbaserade regler som underlättar för moderna fartyg i områden med krav på lots ombord.

Regeringen har redan genomfört åtgärder i syfte att stärka sjöfartens konkurrenskraft och som redogjorts för ovan fortsätter detta arbete inom flera områden.

Stockholm den 6 september 2017

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-08-23)