Sveaskogs naturvårdsarealer i södra Sverige

Svar på skriftlig fråga 2021/22:421 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
N2021/ 0 2920 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:421 av Elin Segerlind (V) Sveaskogs naturvårdsarealer i södra Sverige

Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se till att bolagets tidigare löften om avsatta naturvårdsarealer i södra Sverige uppfylls och att en transparent och regelbunden redovisning av Sveaskogs avsatta naturvårdsarealer säkras.

Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och har högt ställda förväntningar på att bolag med statligt ägande ska agera föredömligt och bedriva verksamheten på ett sätt som gynnar hållbar utveckling. Bolagen ska inom sin bransch vara föredömen på miljö­ och klimatområdet och arbeta för att de av riksdagen beslutade nationella miljö­ och klimatmålen samt det s.k. Parisavtalet ska uppnås.

Sveaskog AB:s styrelse och ledning har det övergripande ansvaret för att besluta, implementera och följa upp frågor gällande bolagets avsatta naturvårdsarealer inom ramen för gällande lagar, regler och certifieringskrav. Eventuella avvikelser från detta ska tydliggöras och hanteras av bolaget. Sveaskog AB:s arbete inom hållbart företagande är något som ägaren följer upp i ägardialoger med bolaget.

Stockholm den 7 december 2021

Karl-Petter Thorwaldsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-01)