Straff vid bevisade sexualbrott

Svar på skriftlig fråga 2016/17:267 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/07863/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:267 av Staffan Danielsson (C) Straff vid bevisade sexualbrott

Staffan Danielsson frågar om jag är beredd att ta några initiativ med anledning av två rättsfall som han redogör för.

Som Staffan Danielsson vet kan jag inte kommentera enskilda fall. Det är myndigheternas och domstolarnas uppgift att tillämpa gällande lagstiftning. När det gäller brottmål, måste rättsläget vara sådant, att det ska stå utom rimligt tvivel att en åtalad är skyldig för att hon eller han ska fällas till ansvar.

2014 års sexualbrottskommitté, som tillkom efter ett tillkännagivande från riksdagen och som jag omvandlade till en parlamentarisk kommitté när jag tillträdde, har nyligen lämnat sitt betänkande Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, SOU 2016:60. Kommittén har genomfört en översyn av våldtäktsbrottet, som bl.a. gällt frågan om införande av en samtyckesreglering och ett särskilt straffansvar för oaktsam våldtäkt. Kommittén har även analyserat hur rättsväsendet hanterar våldtäkts-ärenden, analyserat orsakerna till att så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom samt övervägt åtgärder för hur rättsväsendet ytterligare kan förbättra sitt arbete inom området. Dessutom har kommittén föreslagit åtgärder för att förbättra rutinerna när det gäller förordnande av målsägandebiträde.

Jag anser att det finns mycket mer som bör göras för att stärka skyddet för den sexuella integriteten och stödja brottsoffer. Dessa frågor är därför högt prioritererade av regeringen.

Förslaget är nu på remiss och regeringen kommer därefter att återkomma till riksdagen. Jag ser detta som den viktigaste straffrättsliga reformen under den här mandatperioden.

Stockholm den 9 november 2016

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-10-28)