Snabbt ökat stöd till Ukrainas försvar

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1883 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Fö2022/01092 Försvarsdepartementet Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1883 av Mats Nordberg (SD)
Snabbt ökat stöd till Ukrainas försvar

Mats Nordberg har frågat utrikesministern hur ministern och regeringen agerar för att svenskt och europeiskt stöd med utrustning till Ukraina ska skyndas på och öka.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen följer kontinuerligt situationen i Ukraina och bedömer därvid, i nära dialog och samordning med andra länder, möjligheten att lämna ytterligare stöd. Det är viktigt att det stöd vi ger är direkt efterfrågat av Ukraina och att det koordineras med andra givarländer, så att stödet blir så effektivt som möjligt.

Alltsedan Rysslands aggression mot Ukraina inleddes den 24 februari 2022 har regeringen arbetat intensivt med att bistå Ukraina på bästa sätt och det totala svenska stödet uppgår nu till ca 5,2 miljarder kronor. Stödet utgörs bland annat av militärt stöd, humanitärt stöd, makrofinansiellt stöd, reformstöd, återuppbyggnadsstöd samt stöd via Myndigheten för samhällsydd och beredskap, myndighetssamarbeten och EU:s civilskyddsmekanism, bl.a. i form av konkreta donationer.

Sex stödpaket med militär utrustning har hittills skänkts till Ukraina. Därutöver fattade regeringen den 4 augusti 2022 ett beslut om att låta Försvarsmakten skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, som sedan kan tjänstgöra i Ukrainas försvarsmakt. Syftet är att möjliggöra för Ukraina att upprätthålla och stärka sin försvarsförmåga. Försvarsmakten kommer att till och med den 31 december 2022 skicka upp till 120 instruktörer, fördelat på flera utbildningsomgångar.

Detta arbete måste hela tiden vägas mot våra nationella behov för att upprätthålla försvarsförmågan i Sverige.

Den 11 augusti 2022 deltog jag vid en internationell givarkonferens för Ukraina i Köpenhamn tillsammans med bland annat representanter för samtliga nordeuropeiska länder för att diskutera det långsiktiga militära stödet till Ukraina. Frågor som behandlades under konferensen var finansiering, samordnad vapenproduktion, militär utbildning och minröjning.

Sverige kommer att fortsätta stödja Ukraina. Ytterligare militärt och civilt stöd kan bli aktuellt och kommer då, liksom tidigare, utgå från vad som är specifikt efterfråga av Ukraina och vägas mot de behov vi har för vårt eget försvar.

Stockholm den 6 september 2022

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-08-23)