Smittskydd i skolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3399 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U202 1 / 03400 Utbildningsdepartementet Utbildnings ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3399 av Markus Wiechel (SD) Smittskydd i skolan

Markus Wiechel har frågat mig hur jag kan försvara att elever och lärare har tvingats trängas i små klassrum med dålig ventilation och utan munskydd samtidigt som man exempelvis haft restriktioner på restauranger och kaféer beträffande avstånd, och vilka åtgärder jag kommer att vidta för att förhindra fortsatt smittspridning i skolmiljö.

I all utbildning och annan verksamhet enligt skollagen (2010:800) som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Skolan är avgörande för elevernas framtid.

När det gäller användning av munskydd finns det varken i arbetsmiljölagen (1977:1160) eller i skolförfattningarna någon bestämmelse som innebär att elever, lärare eller annan personal kan hindras från att bära munskydd. Det är således upp till var och en att välja att använda munskydd i skolmiljö.

Folkhälsomyndigheten har dock tagit ställning till under vilka omständigheter användning av munskydd även utanför vård och omsorg kan vara av värde. Myndigheten framhåller att dessa situationer bör identifieras av alla berörda verksamheter och arbetstagare gemensamt, och att rutiner för användning av munskydd bör tas fram utifrån bedömt behov.

Arbetet i skolan styrs främst av skollagen (2010:800) men också av andra lagar, t.ex. arbetsmiljölagen. Av arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Det innebär att huvudmannen bl.a. ansvarar för elevernas och personalens arbetsmiljö i skolan i enlighet med de bestämmelser som finns. Elever omfattas i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklassen. I den rådande pandemin innebär arbetsgivarens ansvar bl.a. att begränsa risken för smitta genom gemensamma skyddsåtgärder, såsom tekniska åtgärder eller förändring av hur arbetet är organiserat. Om det, efter att sådana åtgärder vidtagits, fortfarande finns risk för smitta ska personlig skyddsutrustning användas. Vilka skyddsåtgärder som behövs och vilken typ av personlig skyddsutrustning som ska användas i respektive arbetssituation klargörs genom det lokala arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över hur huvudmännen följer arbetsmiljölagen och Statens skolinspektion har tillsyn över hur skollagen följs.

När det gäller restauranger och kaféer får Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder. Till skillnad från beslut som gäller skolan behöver beslut som gäller restauranger eller kaféer inte ta sin utgångspunkt i både ett smittskyddsperspektiv och ett bredare folkhälso-, barn- och utbildningsperspektiv.

Regeringen följer utvecklingen av pandemins konsekvenser för barn och elever även i andra länder genom rapportering från internationella organisationer och bilateralt erfarenhetsutbyte. Det som framförallt har tydliggjorts i dessa internationella dialoger är vikten av att hålla skolorna öppna. Skolstängningar innebär att elever under en tid går miste om sin utbildning, vilket särskilt drabbar barn i en socialt utsatt situation och elever i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

För att göra det möjligt för skolans huvudmän att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning i en mycket svår situation har regeringen beslutat förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Under 2021 har regeringen även förstärkt det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. I vårändringsbudgeten för 2021 sköt dessutom regeringen till ytterligare 350 miljoner kronor till skolan för att hantera pandemin, varav 100 miljoner kronor för lovskola och läxhjälp.

Folkhälsomyndigheten och Statens skolverk har uppdaterat sin information till förskola och skola avseende covid-19 inför skolstarten 2021. Här framgår bl.a. att större samlingar bör undvikas och att det är viktigt att elever ska stanna hemma vid symtom. Nu erbjuds också vaccin till befolkningen i åldrarna 16–17 år vilket kan leda till ytterligare minskad smittspridning i samhället.

Covid-19-pandemin innebär stora påfrestningar för skolväsendet. Huvudmän, rektorer och lärare anpassar verksamheten efter gällande rekommendationer och regeringen är beredd att fatta ytterligare beslut vid behov.

Stockholm den 20 augusti 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-03)