Skrotade utsläppsrätter

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1022 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2020/

00368/Kl

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1022 av Betty Malmberg (M) Skrotade utsläppsrätter

Betty Malmberg har frågat mig hur stort belopp som annulleringen av utsläppsrätter har beräknats till, och vilka konsekvensanalyser som ligger till grund för det beslut som har fattats.

Jag vill börja med att klargöra att de utsläppsenheter som har annullerats inte handlar om utsläppsrätter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem, utan om utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut och Kyotoprotokollet. Mer specifikt handlar det om ett överskott av 5,3 miljoner så kallade AEA-enheter som Sverige har tilldelats inom ramen för vårt åtagande under EU:s ansvarsfördelningsbeslut samt 6,4 miljoner så kallade CER-enheter som har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser inom ramen för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Riksdagen har i budgetpropositionen 2020 bemyndigat regeringen att genomföra dessa annulleringar.

När det gäller AEA-enheterna kan dessa endast handlas bilateralt mellan medlemsstater. Hittills har bara enstaka transaktioner genomförts och priset sätts ofta som en del av en större överenskommelse mellan länderna. Mot bakgrund av detta samt avsaknaden av ett marknadspris bedömer regeringen att inget ekonomiskt värde kan anges för det svenska överskottet av AEA. Genom att genomföra borttagningen av överskott av AEA, säkerställer vi
att de utsläppsminskningar som sker i Sverige till följd av våra ansträngningar inte leder till ökade utsläpp utomlands. Samtidigt minskar vi då EU:s utsläppsutrymme vilket ökar omställningstrycket i andra medlemsländer.

Den beräknade genomsnittliga kostnaden för CER-enheterna från de projekt som i dagsläget ingår i portföljen ligger på cirka 60 kronor per ton koldioxidekvivalent. Det finns förvisso en marknad på dessa enheter, men priset på dessa enheter har varit mycket lågt och omsättningen av CER-enheter är i princip obefintlig. Energimyndigheten anger även sedan ett par år att det
inte går att ge en tillräckligt säker uppskattning av värdet av dessa utsläppsenheter. Sverige kommer inte att ha behov av alla förvärvade CER-enheter för att nå sina klimatmål, och regeringen anser därmed att det bästa för klimatet även här är att annullera dem.

Sammanfattningsvis är värdet på AEA-enheter i princip obefintligt medan värdet på CER-enheter är litet och osäkert. Regeringen ser att klimatnyttan från dessa enheter är större om de annulleras. Regeringens politik är därmed inriktad på att både minska utsläppen i Sverige, med bland annat stora satsningar på forskning och utveckling kring grön teknik, men även utomlands, med annulleringen av enheter som ett av flera verktyg.

Alliansregeringen sålde år 2013 utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem motsvarande 1,3 miljoner ton koldioxid till ett mycket lågt pris på cirka 30 kronor per ton, i stället för att annullera dem och därmed höja EU:s ambitionsnivå. Regeringen avser inte göra samma misstag.

Stockholm den 11 mars 2020

Isabella Lövin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-28)