Ryska kränkningar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:52 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:52 av Hans Wallmark (M)
Ryska kränkningar

Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtagit med anledning av en rysk överträdelse av den svenska tillträdesförordningen som ägde rum den 19 januari.

Regeringen tar frågor om överträdelser av tillträdesförordningen på största allvar. Det är grundläggande att länders territorium respekteras. Den vikt som regeringen fäster vid dessa frågor ska även ses mot bakgrund av det över tid försämrade säkerhetsläget i vårt närområde, som är en konsekvens av det ryska agerandet de senaste åren.

När Regeringskansliet nås av en rapport från Försvarsmakten om att en överträdelse av tillträdesförordningen ägt rum vidtas alltid åtgärder enligt fastlagda rutiner och praxis. Detta gäller alla överträdelser. Bland annat informeras berörda enheter inom Regeringskansliet, vilka i sin tur bidrar till en djupare analys av det inträffade. I de flesta fall leder en överträdelse till att det överträdande landets ambassad kallas upp till Utrikesdepartementet. Vilka konkreta åtgärder som vidtas avgörs av händelsens karaktär.

I fallet med den ryska överträdelsen den 19 januari kallades en representant från den ryska ambassaden upp till Utrikesdepartementet i syfte att påtala händelsen.

Stockholm den 4 februari 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-28)