Riktlinjer för storlek på barngrupper

Svar på skriftlig fråga 2013/14:197 besvarad av Statsrådet Maria Arnholm

Statsrådet Maria Arnholm

den 18 december

Svar på fråga

2013/14:197 Riktlinjer för storlek på barngrupper

Statsrådet Maria Arnholm

Agneta Luttropp har frågat mig om jag anser att förändringar i riktlinjerna från Skolverket är rätt sätt att värna om barnen och deras ”arbetsmiljö”.

Jag vill poängtera att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Detta fastställs i såväl skollag som läroplan. Vidare ska verksamheten utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Utgångspunkten för all verksamhet ska, enligt skollagen och barnkonventionen, vara barnets bästa. Skolinspektionen har tillsynsansvar över kommunala förskolor och kommunen över fristående förskolor.

När det gäller barngruppen anges det bl.a. i skollagen (2010:800) att huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

Faktorer som personaltäthet och gruppstorlek har betydelse för den kvalitet som kan utvecklas i förskolan. Gruppstorlek och personaltäthet kan dock inte bedömas oberoende av andra faktorer som t.ex. personalens utbildning och kompetens. Forskning och beprövad erfarenhet har pekat ut en rad faktorer som påverkar vilken storlek och personaltäthet som är lämplig i en viss grupp. Det handlar om personalens kompetens, lokalernas storlek och utseende samt barngruppens sammansättning socialt, etniskt, köns- och åldersmässigt. Dessa faktorer samspelar med strukturella faktorer som personaltäthet och gruppstorlek.

Oberoende av vad som generellt anses ”lämpligt” eller ”lagom” är det således alltid nödvändigt att anpassa gruppstorlekarna till de förutsättningar som råder i varje förskola. Huvudmannen har dock alltid att följa gällande regler, vilket är att se till att grupperna har en lämplig sammansättning och storlek.

Det är Skolverket som ansvarar för innehållet i de allmänna råden. Den förändring som frågeställaren avser återfinns i den kommentar som ska ses som ett stöd i läsandet av och i arbetet med råden. Där fastslås, precis som i de förra råden, att en gruppstorlek eller personaltäthet som är lämplig vid en förskola behöver inte vara det vid en annan. Även vid en och samma förskola kan gruppstorlek och personaltäthet behöva variera utifrån barnens behov och verksamhetens förutsättningar.

I de nya råden lyfter Skolverket också fram att man alltid ska göra en så kallad barnkonsekvensanalys när man bestämmer hur stor en barngrupp ska vara. I en barnkonsekvensanalys måste man ta hänsyn till flera olika faktorer, t.ex. personalens kompetens, lokalernas storlek, miljöns utformning, barngruppens sammansättning socialt, etniskt, köns- och åldersmässigt. Utifrån detta kan man sedan avgöra hur stora grupperna ska vara och hur mycket personal det behövs i gruppen. Om analysen visar att en barngrupp behöver vara mindre eller att det behövs mer personal måste de ansvariga för förskolan vara beredda att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att ge barnen en bra förskola.

Barngruppernas storlek och andra frågor som rör kvaliteten i förskolan är mycket viktiga. Regeringen kommer därför att även i fortsättningen noga följa utvecklingen i förskolan.

Händelser

Inlämnad: 2013-12-13 Anmäld: 2013-12-13 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-12-13)