Radonhalten i svenska bostäder

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1233 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr N2016/03638/PUB

Finansdepartementet

Finansmarkands- och konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1233 av Ola Johansson (C) Radonhalten i svenska bostäder

Ola Johansson har frågat klimat- och miljöministern vilka åtgärder hon planerar att vidta för att prioritera åtgärder mot radon, i väntan på att den nationella handlingsplanen träder i kraft. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Inom området finns i dag vissa styrmedel. Boverkets byggregler innehåller ett gränsväde för radon vid uppförande och ändring av byggnader. Vidare har Folkhälsomyndigheten fastställt riktvärde för högsta tillåtna radonhalt (200 becquerel per kubikmeter luft) där radonhalten anses utgöra olägenhet för människors hälsa. Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken ska bostäder och lokaler brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och ägaren ska vidta sådana åtgärder som kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Fastighetsägaren har därmed genom egenkontroll ansvar för att radon mäts och att åtgärder vidtas vid behov. Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken och om radonhalten i inomhusluften är högre än riktvärdet kan kommunen kräva att en radonsanering görs.

I de energideklarationer som ska upprättas, bl.a. vid en försäljning av en fastighet, ska anges om radonmätning har utförts i byggnaden. En köpare har då anledning att mäta/villkora köpet av mätning, och anpassa priset till de åtgärder som kan behövas.

Fram till utgången av år 2014 fanns radonbidrag att söka för åtgärder i småhus för att minska radonhalter överstigande 200 becquerel per kubikmeter luft. Stödet hade ett lågt söktryck, bl.a. beroende på införandet av ROT-avdraget som delvis överlappade stödet.

I dagsläget planeras inga ytterligare åtgärder inom området.

Stockholm den 25 maj 2016

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-05-18)