Översyn av sjöfyllerireglerna

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1580 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05287/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1580 av Lars Beckman (M) Översyn av sjöfyllerireglerna

Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att göra en översyn av sjöfyllerireglerna.

Frågan om en översyn har diskuterats i en interpellationsdebatt så sent som i mars i år. Därefter upprättade Justitiedepartementet en promemoria den 20 mars (Ju2017/02678/L5). I promemorian redogörs för den uppföljning som skett av bl.a. utvecklingen av anmälda brott och av lagföringen för brotten sjöfylleri och grovt sjöfylleri.

Sedan lagstiftningen trädde i kraft 2010 har antalet misstänkta sjöfylleribrott årligen minskat i förhållande till antalet genomförda kontroller. Såväl Polismyndigheten som Kustbevakningen har noterat en attitydförändring till alkohol bland fritidsbåtägarna och den breda majoriteten förefaller att respektera den nya lagstiftningen. Den statistik som Lars Beckman redovisat angående dödsfall relaterade till fritidsbåtsolyckor förändrar inte den bilden.

Det kan också konstateras att Sveriges lagstiftning på området inte påtagligt skiljer sig från våra nordiska grannländers motsvarighet.

Det är naturligtvis viktigt att genomförda reformer vid behov följs upp. För närvarande ser jag dock inget behov och någon översyn av sjöfyllerireglerna planeras inte.

Stockholm den 21 juni 2017

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-12)