Ojämlik palliativ vård

Svar på skriftlig fråga 2019/20:779 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/

00272

/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:779 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Ojämlik palliativ vård

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta i syfte att minska ojämlikheten i den palliativa vården i Sverige.

Som jag uppgett i ett svar på Camilla Waltersson Grönvalls likalydande fråga 2019/20:690 instämmer jag i vikten av en trygg och jämlik palliativ vård. Inte minst behöver många patienter som avlider till följd av cancer palliativ vård. Palliativ vård och vård i livets slutskede bör ges utifrån patientens behov och förutsättningar, oavsett diagnos.

Den nationella cancerstrategin är grunden för arbetet med att utveckla cancervården och syftar bland annat till att främja sammanhållna vårdkedjor och kunskapsutveckling inom cancervården. I det ingår utvecklingen av palliativ vård.

För att fortsatt ligga i framkant ska cancerstrategin årligen förnyas genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Överenskommelsen mellan staten och SKR om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 omfattar 447 miljoner kronor. För insatserna inom överenskommelsen som särskilt rör tillgänglig och god vård med fokus på patienten 2020 ingår palliativ vård.


Gällande det svenska palliativa registret fortsätter regeringen att satsa medel på att förbättra de nationella kvalitetsregistren. Sedan 2017 investeras ca 90 miljoner kronor årligen, vilket bidrar till en mer jämlik vård.

Jag kommer fortsatt att följa frågan om hur den palliativa vården utvecklas.

Stockholm den 29 januari 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-20)