Möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1590 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

02320/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1590 av Maria Malmer Stenergard (M)
Möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om regeringen avser besluta om tilläggsdirektiv för att utredaren ska kunna presentera författningsförslag som tar bort möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande.

Frågan ställs med hänvisning till Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (Ju 2020:05).

Möjlighet för asylsökande som fått avslag på sin asylansökan att under vissa omständigheter beviljas arbetstillstånd utan att först behöva lämna landet, så kallat spårbyte, infördes av den tidigare Alliansregeringen.

Huvudregeln är att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara beviljat innan en person reser in i Sverige. Det är en viktig och grundläggande princip för att upprätthålla en reglerad invandring. I vissa situationer kan det dock finnas skäl att frångå denna princip. Det är t.ex. rimligt att en person som har etablerat sig på arbetsmarknaden under vissa förutsättningar får möjlighet att stanna i landet.

Jag ser därför inte anledning att vidta någon åtgärd i den här frågan.

Stockholm den 24 juni 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-15)