Migrationsverkets verksamhet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2022/00030 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:702 av Maria Malmer Stenergard (M)
Migrationsverkets verksamhet

Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att Migrationsverket framgent använder befintliga möjligheter för att motverka missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring.

Den 22 december 2021 beslutade regeringen lagrådsremissen Förbättrade regler om arbetskraftsinvandring. Lagrådsremissen bygger på delbetänkandet från Utredningen om arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) och innehåller bland annat förslag som innebär att Migrationsverket kan förelägga arbetsgivare vid vite att lämna skriftliga uppgifter om arbetskraftsinvandrares anställningsvillkor.

Det är viktigt att Migrationsverket genomför kontroller för att motverka missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring. Regeringen har också tillfört Migrationsverket medel för att genomföra förslagen i den planerade propositionen om förbättrade regler om arbetskraftsinvandring, vilket omfattar utökade kontroller av anställningsvillkoren. Det är samtidigt rimligt att uppdrag som handlar om genomförande av nya bestämmelser beslutas efter att riksdagen har antagit den aktuella lagstiftningen. Regeringen kommer därför att återkomma till den frågan när nya förbättrade regler om arbetskraftsinvandring har beslutats av riksdagen.

Ytterligare förslag på åtgärder för att motverka missbruk av systemet och exploatering av utländska arbetstagare är ute på remiss till den 8 februari (SOU 2021:88). Regeringen kommer därför att presentera fler förslag på förändringar av regelverket för arbetskraftsinvandring under det här året.

Stockholm den 19 januari 2022

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-04)