Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/02759/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:859 av Margareta Cederfelt (M)
Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare

Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vårdföretagarna inte ska behöva stänga sina verksamheter till följd av den så kallade vårdmomsen och för att konkurrensvillkoren mellan offentligt och privat driven sjukvård inte ska snedvridas till följd av momsen i fråga.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från juni 2018 tolkat mervärdes-skattelagens regler om undantag från skatteplikt för sjukvård mot bakgrund av EU-rätten. Som en följd av domen publicerade Skatteverket i oktober 2018 ett ställningstagande om skatteplikt vid uthyrning av personal inom vårdsektorn och beslutade att vänta med att tillämpa ställningstagandet till tid efter den 1 juli 2019.

Kommuner och landsting kompenseras för kostnader för mervärdesskatt i ett särskilt ersättningssystem. Statlig kompensation utgår med faktisk kostnad för hälso- och sjukvård som landstingen driver i egen regi. När landstinget ersätter privata utförare i samma verksamhet får landstinget en schablonersättning för den merkostnad som uppkommer som en följd av att den privata utföraren saknar avdragsrätt för mervärdesskatt. Systemets syfte är att kostnaden för mervärdesskatt inte ska påverka om landstinget väljer att utföra sjukvård i egen regi eller upphandla verksamheten från privata utförare.

Riksdagen fattade den 19 juni 2019 beslut om ett tillkännagivande som innebär att regeringen skyndsamt ska göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning att konsultlösningar i vården är mervärdesskattepliktiga och vid behov återkomma med ett förslag som neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter snarast möjligt (rskr. 2018/19:299). Ärendet bereds i Regeringskansliet.

Stockholm den 12 augusti 2019

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-25)