Jämställt företagande

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)Svar på fråga 2018/19:805 av Betty Malmberg (M)
Jämställt företagande

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka kvinnors entreprenörskap och för att infria delmålet om ekonomisk jämställdhet med fokus på företagande bland kvinnor.

Betty Malmberg refererar till 2019 års Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ett forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. GEM-mätningen inkluderar både personer som är engagerade i en företagsstart och personer som har startat företag under de senaste 3,5 åren. Årets rapport indikerar att kvinnors entreprenörskap utifrån den definition som används i rapporten, som då även inkluderar avsikt att starta, har gått ned med två procentenheter från knappt sex procent till fyra procent mellan åren 2017 och 2018. Resultatet är viktig information för regeringen. Samtidigt påpekas i GEM-utredningen att resultaten bör tolkas med viss försiktighet då detta är baserat på få observationer. Aktuell statistik över nyföretagandet från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser pekar på en viss ökning av kvinnors företagande från 2017 till 2018, från 32,1 procent till 32,7 procent.

Nyföretagande och jämställda förutsättningar för företagandet är viktigt för Sveriges näringsliv och för att stärka den svenska konkurrenskraften. I Januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna, presenteras ett flertal förslag för en generell förbättring av villkoren för entreprenörskap och företagande. Kvinnors företagande är en strategiskt viktig tillväxtfråga för regeringen. En mångfald av företag och företagare stärker näringslivets konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. I vårändringsbudgeten för 2019 beslutade regeringen därför om att tilldela 10 miljoner kronor för att främja utrikes födda kvinnors företagande.

Regeringen ser det som angeläget att stärka arbetet för jämställda förut-sättningar för kvinnor och män att starta och driva företag. Tillväxtverket har mot bakgrund av detta fått i uppdrag att möjliggöra insatser som syftar till att främja nyanlända kvinnors och utrikes födda kvinnors företagande. I uppdragets genomförande ska Tillväxtverket möjliggöra exempelvis mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra relaterade insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen. Tillväxtverket ska samråda med Arbetsförmedlingen i syfte att ta tillvara synergier och befintlig erfarenhet och kunskap från det arbete som Arbetsförmedlingen genomför bland annat inom ramen för etablerings-uppdraget och det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet. Både Tillväxtverket och Vinnova arbetar dessutom med att jämställdhetsintegrera och utveckla sina verksamheter i syfte att bättre bidra till bl.a. delmålet om ekonomisk jämställdhet.

I regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet (skr. 2018/19:123) aviserar regeringen bl.a. en översyn av Almis uppdragsmål och vid behov kompletterande analyser av marknads-kompletterande lån ur ett jämställdhetsperspektiv.

Stockholm den 26 juni 2019

Åsa Lindhagen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-19)