Hemtjänst för sommargäster

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1825 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)


S2020/06069

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1825 av Boriana Åberg (M)
Hemtjänst för sommargäster

Boriana Åberg har frågat civilministern om ministern överväger att ompröva rimligheten i att de hårt prövade kommunerna bara kan hoppas på att andra kommuner fattar beslut som skapar en rimlig situation för dem och vad civilministern i så fall avser att vidta för åtgärder för att skapa rimliga förutsättningar för dessa kommuner, när det gäller hemtjänst för sommargäster.

Frågan har överlämnats till mig.

Den pågående pandemin påverkar hela samhället och i den rådande situationen är det viktigt att olika aktörer samarbetar. Regeringen har skjutit till flera miljarder kronor till regioner och kommuner för extraordinära kostnader i samband med covid-19 för att underlätta deras arbetet. Om det inte handlar om akuta hemtjänstinsatser är det alltid hemkommunens ansvar att pröva en ansökan, oavsett var i landet den som ansöker vistas och vistelsekommunens skyldighet att verkställa hemkommunens beslut gäller endast om hemkommunen begär det. Det är en fråga som enligt min mening lämpar sig väl att lösa genom dialog mellan de aktuella kommunerna.

Stockholm den 12 augusti 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-16)