Hantering av afghanska tolkar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3472 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Fö2021/00 913 Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3472 av Markus Wiechel (SD)
Hantering av afghanska tolkar

Markus Wiechel (SD) har frågat mig när Försvarsmakten fick i uppdrag att lokalisera de afghanska tolkarna och hur man har arbetat för att försöka skydda dem.

Med anledning av den försämrade säkerhetsutvecklingen i Afghanistan har Försvarsdepartementet under de senaste fyra veckorna haft en dialog med Försvarsmakten.

Försvarsmakten har genomfört ett brett arbete med inventering av tidigare lokalanställda och en förteckning över före detta lokalanställda överlämnades i mitten av augusti till Sveriges ambassad i Kabul för vidare hantering. Ambassaden, med stöd av Försvarsmakten, har systematiskt gått igenom den information som finns i förteckningen. Jämförelser har gjorts med annan information som inkommit till ambassaden samt till Försvarsmakten. Bedömningen är att kvalitetssäkringsarbetet kommer att fortsätta även efter det att evakueringen är genomförd.

Regeringen beslutade den 19 augusti om ett uppdrag till Försvarsmakten att stödja ambassaden och Migrationsverket med transportresurser. Försvarsmakten har genomfört flygverksamhet med egna flygresurser som stöd till evakuering. Samtidigt har den strategiska transportflygresursen C-17 nyttjats i samarbete med andra länder. Fram till fredagen den 27 augusti när den svenska evakueringsinsatsen avslutades hade 1 100 personer evakuerats.

När det gäller Försvarsmaktens tidigare lokalanställda utförde Migrationsverket under 2013 och 2014 ett arbete tillsammans med Försvarsmakten med att vidarebosätta skyddsbehövande tolkar och andra lokalanställda, i samband med att Natos dåvarande insats ISAF avslutades. Försvarsmakten gav då stöd till ansvariga myndigheter inom ramen för tillämpning av kvotflyktingsystemet.

Efter genomförd säkerhetsprövning lämnade Försvarsmakten underlag till ambassaden i Kabul för vidare hantering. Baserat på dessa underlag fick närmare 70 personer – lokalanställd personal och anhöriga – uppehållstillstånd för vidarebosättning i Sverige. Försvarsmakten vidtog även åtgärder för personer som 2014 jobbade för Försvarsmakten i Afghanistan och som inte fick uppehållstillstånd. Det handlade om stöd till civil återgång, omlokalisering och studier i annat land. Jag kan därmed konstatera att Försvarsmakten även vid den tidpunkten tog ansvar för att ge stöd till de lokalanställda.

Stockholm den 1 september 2021

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-17)