Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative

Svar på skriftlig fråga 2019/20:105 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Fö2019/01381/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:105 av Hans Wallmark (M)
Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative

Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att förankra beslutet om att delta i European Intervention Initiative (E2I) i riksdagen genom överlämnande av en skrivelse eller proposition.

Den 20 september 2019 anslöt sig Sverige till försvarssamarbetet European Intervention Initiative (EI2). Det rör sig om ett mellanstatligt samarbete mellan försvarsmakter och försvarsdepartement i tolv länder. Samarbetet syftar till att utveckla en gemensam strategisk kultur mellan de deltagande länderna och därmed stärka den europeiska förmågan att agera militärt i händelser av en kris eller konflikt. Grunden för samarbetet inom EI2 är samverkan kring ländernas riskbedömningar, hotbildsanalyser, erfarenhetsutbyte samt scenarieutveckling. Det rör sig om ett icke-bindande samarbete och förutsätter inte att någon stående styrka skapas.

Sveriges deltagande i EI2 föregicks av att Försvarsutskottet informerades om samarbetet den 13 juni och den 19 september 2019. Samarbetet är emellertid inte av sådant slag att det förutsätter riksdagens godkännande.

Stockholm den 16 oktober 2019

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-03)