Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1586 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)Svar på fråga 2017/18:1586 av Hans Wallmark (M)
Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland

Hans Wallmark har frågat mig om regeringen avser att påbörja ett arbete för att söka riksdagens godkännande av det samförståndsavtal som undertecknades mellan Sverige och Finland i Åbo den 9 juli.

Det fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland har en särställning i bägge ländernas försvars- och säkerhetspolitik.

Samarbetet med Finland sker i enlighet med den inriktning som riksdagen beslutat om (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). I propositionen anförde regeringen följande bedömning: ”Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige bör utvecklas till att omfatta operativ planering och förberedelser för ett gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier. Exempel på detta kan vara hävdandet av respektive lands territoriella integritet eller utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN:s stadga. Sådan planering bör vara ett komplement till, men skilt från, respektive lands nationella planering. Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser.”.

Syftet med det samförståndsavtal som undertecknades den 9 juli i år är att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i implementeringen av försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland.

Som Hans Wallmark mycket riktigt skriver krävs enligt regeringsformen i vissa fall riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse. Vad som avses är internationella avtal som innefattar någon form av juridiskt bindande förpliktelse för Sverige som stat. Det aktuella samförståndsavtalet mellan Sverige och Finland är ett övergripande politiskt ramverk där ambition och målsättning med försvarssamarbetet klargörs. Det innehåller dock inga juridiskt bindande förpliktelser och utgör därmed inte en sådan internationell överenskommelse som avses i regeringsformen. Riksdagens godkännande av samförståndsavtalet krävs därmed inte. Jag informerade Försvarsutskottet om innehållet i samförståndsavtalet den 5 juni 2018.

Sammanfattningsvis avser inte regeringen att inhämta riksdagens godkännande av samförståndsavtalet med Finland.

Stockholm den 27 juli 2018

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-07-17)