Coronapass för rörlighet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1667 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/ 01134 S2021/01137 S2021/01140 S2021/01285 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1628 av Sara Gille (SD) Coronapass, fråga 2020/21:1637 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Ett brett införande av vaccinationspass, fråga 2020/21:1647 av Lina Nordquist (L) Digitala vaccinationspass och fråga 2020/21:1667 av Marcus Wiechel (SD) Coronapass för rörlighet

Sara Gille har frågat mig om regeringen avser att införa ett liknande vaccinationsintyg som Danmark och Norge beslutat om även i Sverige och hur ett sådant intyg ska införas i samhället.

Lina Nordquist har frågat mig hur regeringen avser att arbeta för att skyndsamt säkerställa tillhandahållandet av digitala vaccinationspass för tjänsteresor.

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att ett digitalt vaccinationspass i Sverige ska användas brett, till exempel vid konsertbesök och idrottsevenemang, i syfte att när smittspridningsläget tillåter, kunna öppna samhället snabbare.

Marcus Wiechel har frågat utrikesministern om man kan förvänta sig att hon, i syfte att främja den internationella rörligheten, kommer verka för en internationell harmonisering av digitala vaccinationspass. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.

Jag har valt att besvara samtliga frågor i ett gemensamt svar.

Ett vaccinationsintyg som visar att man är vaccinerad mot covid-19 är efterfrågat och kan komma att krävas t.ex. vid inresa i vissa länder. Internationella processer pågår redan kring tekniska lösningar och standarder för sådana intyg. Alla som vaccineras ska kunna få ett intyg av vaccinatören och för att Sverige ska kunna följa eller medverka i de process som pågår internationellt har regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten fått i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg i Världshälsoorganisationen (WHO) samt på EU-nivå.

Den digitala infrastrukturen för vaccinationsintyg ska i möjligaste mån bygga på befintliga informationsresurser, följa internationella riktlinjer och standarder samt säkerställa att kraven på skydd för den personliga integriteten efterlevs.

Målsättningen är att infrastrukturen för utfärdande av digitala vaccinationsintyg ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021.

Stockholm den 17 februari 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-05)