Bidragsfusk

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1212 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

Statsrådet Gunilla Carlsson

den 22 maj

Svar på fråga

2007/08:1212 Bidragsfusk

Statsrådet Gunilla Carlsson

Göran Lindblad har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra bidragsfusk med hänvisning till ett barnboksprojekt i sydöstra Turkiet som den svenska enskilda organisationen Komak genom Olof Palmes Internationella Center (Opic) fått bidrag från Sida att genomföra.

Enligt information som Utrikesdepartementet har fått av Sida slutredovisades det projekt Göran Lindblad nämner till Opic i augusti förra året, och kommer att ingå i Opics nästkommande samlade resultatrapportering till Sida, planerad i närtid, vilken i sin tur utgör en grund i dialogen mellan Sida och Opic. Inom ramen för denna process utgår jag ifrån att det kommer att kunna klargöras vad som förevarit i det omnämnda projektet.

Utan att föregripa slutsatserna av det arbetet gäller naturligtvis generellt att allt bistånd ska göra nytta. Regeringen kräver mycket tydligt att det ska kunna styrkas att biståndsmedel gått till avsett ändamål. Därför har stor energi lagts ned på att stärka arbetet med att aktivt granska och kvalitetssäkra insatshantering inom utvecklingssamarbetet. Utrikesdepartementet har också förstärkt styrningen av Sida, vilket inbegriper en ökad mål- och resultatstyrning inom utvecklingssamarbetet, samt ökade krav på att Sida ska vara en effektiv myndighet med fokus på att leverera resultat i alla led. Inom ramen för detta arbete har Sida i regleringsbrevet även getts ett särskilt mål för att motverka olika typer av missbruk av biståndsmedel.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar anmält: 2008-05-22 Besvarad: 2008-05-22

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-05-13)