Bibliotekarier och anmälningsplikt

Svar på skriftlig fråga 2022/23:56 besvarad av Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Ju2022/03297 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:56 av Lawen Redar (S)
Bibliotekarier och anmälningsplikt

Lawen Redar har frågat mig om jag kommer att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan bli att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar av besökare, eller om besökare på biblioteksverksamhet enligt Tidöavtalet är exempel på situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden.

Inledningsvis vill jag betona det allmänna biblioteksväsendets nyckelroll i att stärka litteraturens ställning och förmedla intresset för bildning och upplysning i det svenska samhället.

För att bekämpa skuggsamhället är det dock viktigt med kontroll över vilka som befinner sig i Sverige. Skuggsamhället har under de senaste åren tillåtits att växa, människor utnyttjas och inte minst barn far illa. Det är en fråga om förtroendet för svensk migrationslagstiftning, rättvisa och att vara lika inför lagen: har man fått ett beslut som säger att man inte har rätt att stanna i Sverige ska det följas. Regeringen avser vidta ett flertal åtgärder för att minska skuggsamhället. Ett exempel är att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt för myndigheter och kommuner i syfte att hitta personer som befinner sig illegalt i landet.

I Tidöavtalet anges att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.

Stockholm den 23 november 2022

Maria Malmer Stenergard

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-11-10)