Beräkning av antalet personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Svar på skriftlig fråga 2021/22:649 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2021/04271 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:649 av Maria Malmer Stenergard (M)
Beräkning av antalet personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att uppdatera beräkningarna av hur många personer som vistas i landet utan tillstånd.

Det är förstås viktigt att personer som vistas i Sverige har rätt att vara här. Våra myndigheter arbetar varje dag för att personer som inte har rätt att vistas här lämnar landet, t.ex. genom att personer som har lagakraftvunna avlägsnandebeslut reser till sitt hemland eller till något annat land dit beslutet kan verkställas.

Regeringen beslutade i mitten av december en proposition med förslag på lagändringar för att anpassa svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem. Systemet effektiviserar EU:s verifiering av in- och utresande, tidpunkt och plats för in- och utresa kommer att registreras och systemet alerterar berörda myndigheter när tiden för den tillåtna vistelsen löpt ut. Det nya regelverket innebär bland annat att en tredjelandsmedborgare som reser in för en kortare vistelse ska lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad. En utlänning ska även vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid en inre utlänningskontroll för att en kontroll mot in- och utresesystemet ska kunna göras. Dessa fingeravtryck och fotografier föreslås få sparas i Migrationsverkets register.

Polismyndigheten har sedan 2018 utökade möjligheter att göra arbetsplatskontroller som bland annat syftar till att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Vid arbetsplatskontrollerna påträffas regelbundet personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd.

Vidare har genomförts lagändringar som gör att Skatteverket kan vilandeförklara huvuddelen av totalt 900 000 samordningsnummer. Alla nummer som är äldre än fem år eller har tilldelats en person med falsk identitet avaktiverades vid årsskiftet. Åtgärden är viktig för att komma till rätta med skuggsamhället och den svarta arbetsmarknaden.

Det är av naturliga skäl inte möjligt att ange hur många som vistas i Sverige utan tillstånd. Många lämnar till exempel landet utan att det kommer till myndigheternas kännedom. Det viktiga är att åtgärder fortlöpande vidtas för att begränsa antalet personer som vistas här olovligen. Regeringen och berörda myndigheter kommer att fortsätta detta arbete.

Stockholm den 12 januari 2022

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-16)