Bemanningsföretag inom luftambulansverksamheten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1494 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1494 av Ali Esbati (V)
Bemanningsföretag inom luftambulansverksamheten

Ali Esbati har frågat mig om jag ser det som oproblematiskt att anställningar via bemanningsbolag med oklara löne- och arbetsvillkor ska vara den modell som det offentliga använder för att sköta en viktig och känslig uppgift inom svensk sjukvård.

Det är för regeringen en viktig fråga att stödja regionerna i deras arbete för att minska behovet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.

Att uppnå en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten och därigenom minska behovet av inhyrd personal bidrar såväl till trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, som god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. En bemanning med egna medarbetare har även betydelse för kontinuitet i personalgrupperna för att kunna bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Regional samverkan kring oberoende av inhyrd personal är viktigt för att nå resultat.

Enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 om god och nära vård fördelas 3 281 miljoner kronor under 2021 till regioner och kommuner för att genomföra insatser som syftar till att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen. Medlen kan exempelvis användas till insatser för att minska behovet av inhyrd personal, bl.a. genom fortsatt och utvecklad regional samverkan t.ex. avseende system och rutiner för uppföljning och avrop och samarbete vid upphandling.

Stockholm den 3 februari 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-27)