Återvandring

Svar på skriftlig fråga 2021/22:719 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
UD2022/00361 Utrikesdepartementet Statsrådet Er nkrans Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:719 av Pontus Andersson (SD) Återvandring

Pontus Andersson har frågat mig om den socialdemokratiska regeringen kommer att ta vara på Sverigedemokraternas så kallade återvandringsmiljard för att möjliggöra en ökad återvandring från Sverige.

Det regeringen har att genomföra i enlighet med riksdagens beslut (prop. 2021/22:1, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:90) är att en miljard kronor av biståndsmedel ska öronmärkas för återuppbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till deras tillväxt.

Regeringen har med anledning av riksdagens beslut uppdragit till Sida att bidra till att säkerställa att riksdagens beslut uppnås. Senast den 15 februari 2022 ska Sida inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med en beskrivning av den verksamhet som myndigheten bedriver och som bedöms svara mot riksdagens beslut.

Redovisningen kommer att tydliggöra det arbete för fredliga och inkluderande samhällen som redan görs och bli en utgångspunkt för regeringens arbete med att genomföra riksdagens beslut om öronmärkning av biståndsmedel för återuppbyggnad av krigshärjade länder.

Stockholm den 19 januari 2022

Matilda Ernkrans

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-11)