Återkallelse av svenskt medborgarskap

Svar på skriftlig fråga 2019/20:501 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2019/20:501 av Maria Malmer Stenergard (M)
Återkallelse av svenskt medborgarskap

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om regeringen avser att utreda möjligheten att återkalla svenskt medborgarskap, t.ex. från svenskar som stridit för Islamiska staten eller begått brott mot mänskligheten.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det följer av 2 kap. 7 § regeringsformen. För att införa en möjlighet till återkallelse av medborgarskap skulle därför en grundlagsändring krävas.

Återkallelse av medborgarskap på grund av handlingar som allvarligt skadar statens vitala intressen är tillåten enligt folkrätten, men endast om personen i fråga även har ett annat medborgarskap. En möjlighet till återkallelse av medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap skulle betyda att det svenska medborgarskapet blir villkorat för dem. Det svenska medborgarskapet skulle därmed inte längre vara lika för alla.

Att frångå principen om att medborgarskapet är lika för alla skulle innebära genomgripande förändringar av den svenska medborgarskapsrätten. I likhet med andra grundlagsändringar bör en sådan förändring stödjas av en bred majoritet i riksdagen för att genomföras. Så är inte fallet idag, och regeringen har därför inte för avsikt att ta några initiativ i denna fråga.

Stockholm den 4 december 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-27)