Ansvar för svårt sjuka som fått avslag på sin asylansökan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:12 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju20

20

/03

235

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2020/21:12 av Jörgen Berglund (M)
Ansvar för svårt sjuka som fått avslag på sin asylansökan

Jörgen Berglund har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra att svårt sjuka människor som fått avslag på sin asylansökan sätts på gatan till dess utvisning kan ske.

Frågan tar sin utgångspunkt i ett enskilt ärende som jag som statsråd inte kan uttala mig om. Jag kan heller inte påverka hur en myndighet eller domstol hanterar ett enskilt ärende.

De som har fått avslag på asylansökan och meddelats ett avlägsnandebeslut är skyldiga att lämna landet. För att ett rättssäkert asylsystem ska vara väl fungerande är det alltså viktigt med ett tydligt avslut. Samtidigt ska förberedelserna inför och själva återvändandet ske på ett humant och värdigt sätt. Det innebär att rätten till bistånd, exempelvis anläggningsboende och dagersättning, enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som regel ska upphöra för vuxna som inte bor tillsammans med barn när avlägsnandebeslutet får laga kraft eller senast när tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut. Däremot ska rätten till bistånd inte upphöra om det är uppenbart oskäligt. Till exempel kan det anses vara uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra när avlägsnandebeslutet inte kan verkställas trots att personen i fråga har visat att han eller hon fullt ut har verkat för att det ska kunna ske. Så kan också vara fallet när verkställighet av avlägsnandebeslutet inte kan ske på grund av allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär. Även andra omständigheter kan efter en bedömning i det enskilda fallet innebära att det anses uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra.

Vuxna personer i avsaknad av tillstånd att vistas i Sverige har även rätt till bland annat hälso- och sjukvård som inte kan anstå. Barn har tillgång till all vård.

Jag har för närvarande inga planer på att vidta ytterligare åtgärder i den här frågan men följer naturligtvis utvecklingen på området.

Stockholm den 23 september 2020


Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-09)