Allsidiga läromedel om upphovsrätt och fildelning

Svar på skriftlig fråga 2008/09:51 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

Utbildningsminister Jan Björklund

den 8 oktober

Svar på fråga

2008/09:51 Allsidiga läromedel om upphovsrätt och fildelning

Utbildningsminister Jan Björklund

Karl Sigfrid har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att statens läromedel som används inom grundskola och gymnasium är sakliga och allsidiga.

Staten ansvarar inte för produktionen av läromedel i Sverige. Det är lärare och rektorer som väljer vilka läromedel som ska användas i skolan. För att bland annat stärka lärares förmåga att välja allsidiga läromedel har regeringen föreslagit olika insatser i budgetpropositionerna för 2008 och 2009. En viktig insats är att se över styrdokumenten för både grund- och gymnasieskolan. Många lärare i grundskolan anser att nuvarande måldokument är otydliga och svårtillgängliga. Dessutom saknar många lärare utbildning i det ämne de undervisar i. Detta har bland annat lett till att läroböcker i många fall har styrt undervisningens innehåll i alltför stor utsträckning.

Skolverket visar i en läromedelsundersökning från 2006 (rapport 284 Läromedlens roll i undervisningen) att läroböckerna inte alltid svarar mot vare sig läroplanens eller kursplanernas mål i grundskolan.

En särskild utredare har haft i uppdrag att se över hur mål- och uppföljningssystemen för grundskolan och motsvarande skolformer kan stärkas och utvecklas för att kvaliteten i utbildningen ska bli bättre.

I utredarens betänkande Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan – Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem (SOU 2007:28) föreslås bland annat en ny kursplane- och läroplansstruktur. Förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Förslagen innebär bland annat att måldokumenten tydliggörs i syfte att bli ett reellt stöd till lärarna. Detta skulle också medföra att läromedelsförlagen får tydligare måldokument att utgå ifrån vid framtagandet av olika läromedel.

Gymnasieutredningen (U 2007:01) har den 31 mars 2008 lämnat sina förslag till en reformerad gymnasieskola i betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Utredningens förslag väntas medföra en översyn även av gymnasieskolans kursplaner.

Regeringen genomför också en omfattande satsning på kvalificerad fortbildning för lärare, som ger ökade möjligheter till fördjupning i undervisningsämnet. Lärarutbildningsutredningen (dir. 2007:103) ser över hur tillräckliga ämneskunskaper i utbildningen av lärare kan säkras.

Genom ovan nämnda åtgärder anser jag att förutsättningarna kommer att förbättras för att läromedlen i grund- och gymnasieskolan ska bli mer sakliga och allsidiga.

När det gäller det informationsmaterial från Justitiedepartementet som Karl Sigfrid tar upp i sin fråga har detta tagits fram mot bakgrund av att det hos bland annat elever och lärare finns stor efterfrågan på tydlig information om vad upphovsrättslagstiftningen innebär. Informationsmaterialet utgår från gällande lagstiftning.

Händelser

Inlämnad: 2008-10-03 Anmäld: 2008-10-07 Besvarad: 2008-10-08 Svar anmält: 2008-10-14

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-10-03)