En ny regional planering, - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, del 2

Statens offentliga utredningar 2015:59

9Ikraftträdande och genomförande

Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019.

7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län upphör att gälla från den 1 januari 2019. Regionplaner som har antagits enligt lagen om regionplanering för kommunerna i Stockholms län och 7 kap. PBL före ikraftträdandet av denna lag ska gälla som regionala fysiska program enligt denna lag.

Ett regionalt fysiskt program enligt lagen om regional fysisk planering ska vara antaget i varje län senast år 2022.

Bedömning: Boverket bör få i uppdrag att följa och stödja uppdraget för regional fysisk planering.

Ikraftträdande

Vi föreslår att lagen om regional fysisk planering ska träda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.