Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005

Skrivelse 2005/06:210

Regeringens skrivelse 2005/06:210

Redovisning av

Skr.

AP-fondernas
verksamhet
2001–2005

2005/06:210

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 maj 2006

Bosse Ringholm

Sven-Erik
Österberg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas
(AP-fondernas)
verksamhet under
2001–2005.
I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar 2005 och en utvärdering av fondernas förvaltning sedan 2001.

Sammanställningen av
AP-fondernas
årsredovisningar visar att resultatet för buffertfonderna sammantagna, dvs.
Första–Fjärde
samt Sjätte
AP-fonden,
uppgick till 113,7 miljarder kr 2005. Förutom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-05-24 Bordläggning: 2006-05-24 Hänvisning: 2006-05-26 Motionstid slutar: 2006-10-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.