Vägnätet Räta linjen

Skriftlig fråga 2007/08:833 av Nilsson, Pia (s)

Nilsson, Pia (s)

den 22 februari

Fråga

2007/08:833 Vägnätet Räta linjen

av Pia Nilsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vägnätet Räta linjen mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Kungsör, Eskilstuna, Västerås, Sala och Heby utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet och benämns väg 56. Räta linjen har en regional funktion för att stärka Stockholm–Mälarregionens flerkärnighet. Räta linjen fungerar också som en större transportled längs hela stråket för tunga transporter mellan norra och södra Sverige.

Trafiken längs med Räta linjen varierar, men har en genomgående mycket hög andel tung trafik. Varje dygn passerar ca 1 200 tunga fordon längs sträckan Stingtorpet–Tärnsjö. Denna del av väg 56 är mycket undermålig och uppfyller inte ens de elementära krav för trafik som bör ställas. Vägsträckans bredd är inte tillräcklig för möten med två tunga fordon och vägrenar saknas i stor omfattning. Antalet olyckor har de senaste åren ökat.

Denna del av vägnätet Räta linjen löper längs en grundvattentäkt som bland annat försörjer invånarna i Heby kommun med vatten. Olyckor där transporter med farligt gods är inblandade kan därför få ödesdigra konsekvenser.

Mot den bakgrunden undrar jag vilka åtgärder statsrådet har för avsikt att vidta för att höja standarden på Räta linjen så att den uppfyller kriterierna för ett nationellt stamvägnät och när i tid detta kan ske.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-22 Anmäld: 2008-02-22 Besvarad: 2008-02-27 Svar anmält: 2008-03-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-27)