Utvärdering av tonnageskatten

Skriftlig fråga 2019/20:796 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Jag ställde i december 2019 en skriftlig fråga till statsrådet Magdalena Andersson om en översyn av stämpelskatten för fartygsinteckningar. På regeringens frågestund den 2 maj 2019 ställde jag en fråga till Magdalena Andersson om vilka förbättringar av tonnageskattesystemet regeringen vill göra. Trots att frågorna egentligen handlat om olika skatter har svaret på båda frågorna har varit att tonnageskattesystemet ska utvärderas efter ”några år”. Även andra riksdagsledamöter har ställt liknande frågor och fått liknande svar, exempelvis på skriftliga frågor av Mikael Larsson och Jimmy Ståhl (2018/19:555 och 2019/20:667) och interpellationen 2018/19:180 av Anders Hansson.

Frågorna om hur förutsättningarna för den svenska sjöfarten ska förbättras är mycket viktiga ur såväl transport- och näringslivsperspektiv som miljö- och säkerhetsperspektiv. Samarbetet Blå tillväxt, som består av såväl arbetsgivare (Svensk Sjöfart) som fack (Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen), lyfter fram både stämpelskattens borttagande och en utveckling av tonnageskattesystemet som prioriterade frågor att arbeta med. Parterna menar att dessa åtgärder snabbt och kraftfullt skulle förstärka den svenska sjöfarten och innebära omfattande inflaggning.

Mot bakgrund av frågans höga prioritet vore det välkommet med en konkret tidsplan från regeringen kring hur man ska gå vidare. Tonnageskattesystemet beslutades om i riksdagen hösten 2016 och började tillämpas den 1 januari 2017. Det innebär att vi nu precis har påbörjat det fjärde året med möjlighet att tillämpa tonnagebeskattning. Fyra år borde vara en tidsperiod som ligger inom den allmänna definitionen av ”några år”. Vi kan konstatera att länder i vår omgivning frekvent gör justeringar i sina tonnageskattesystem för att de ska vara attraktiva så att skatten betalas i deras respektive länder. Senast vid årsskiftet gjorde Danmark en rad justeringar i sitt redan attraktiva system.

Därför vill jag ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

När har det gått ”några år”, så att tonnageskattesystemet ska utvärderas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-23 Överlämnad: 2020-01-24 Anmäld: 2020-01-28 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga