Utländska doktorander

Skriftlig fråga 2018/19:707 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Enligt Universitetskanslersämbetets senaste årsredovisning kom 41 procent av nybörjarna på forskarnivå vid svenska lärosäten från ett annat land. Men trots detta inflöde av värdefull kompetens sätter svensk byråkrati ibland stopp för att vi kan tillgodogöra oss densamma. Migrationsverkets handläggningstider, villkoret att uppehållstillstånd för doktorander medges för maximalt 2 år åt gången trots att studierna omfattar minst fyra år samt att doktoranderna under tiden de ansöker om förnyat uppehållstillstånd inte tillåts delta i internationella kurser och konferenser är ett gissel; det kan till och med få till följd att forskaranslag brinner inne och att doktorander utvisas trots att Sverige har betalat deras dittillsvarande utbildning. Förutom att det drabbar enskilda individer och Sveriges renommé som forskningsnation är det också ett resursslöseri samhällsekonomiskt sett. Detta måste åtgärdas snarast.

Frågan om kompetensutvisningar tas förvisso upp i januariavtalet men ska enligt detsamma utredas, och nya regler väntas inte vara på plats förrän år 2021. Huruvida man kommer att inkludera just de utländska doktorandernas situation framgår heller inte.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utländska doktorander framdeles kan se Sverige som hemvist för sin fortsatta forskarkarriär?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-04 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12
Svar på skriftlig fråga