upptagning av skatt

Skriftlig fråga 2002/03:1204 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 1 juli

Fråga 2002/03:1204

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Bosse Ringholm om upptagning av skatt

Vid regeringssammanträdet den 16 juni beslöt regeringen dels att utse förre landshövdingen i Gävleborgs län Lars Eric Ericsson (s) till "förhandlingsman" mellan Stockholms kommun och "övriga berörda aktörer" som har samband med införandet av trängselavgifter i Stockholm, dels att vederbörande ska ta fram förslag för upphandlingen av systemet för att ta in miljö-/trängselavgifter, dels diskutera med berörda parter vem som ska äga kontrollstationerna, dels "studera hur skattemedlen" ska kunna återföras till Stockholmsregionen och bidraga till utbyggnaden av kollektivtrafiken, dels att förhandlingsmannen under arbetets gång fortlöpande ska rapportera till Finansdepartementet.

En fråga som regeringsbeslutet väcker är vem som är berättigad eller kan bemyndigas att ta upp skatt. Kan en kommun @ eller rentav en privat entreprenör @ bemyndigas att ta upp skatt? Vilken åsikt har regeringen i fråga om ägandet och driften av kontrollstationer vid eventuellt införande av regionala biltullar? Ska kommunalt ägda kontrollstationer kunna ta upp statliga skatter?

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att skingra den oklarhet som regeringens beslut av den 16 juni 2003 åstadkommit såvitt avser vem som kan ha befogenhet att ta upp skatt, exempelvis vem som ska kunna äga kontrollstationer vid eventuellt införande av regionala biltullar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-07-01 Besvarad: 2003-08-11 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-11)