Trafikverkets basprognoser och klimatmålen

Skriftlig fråga 2019/20:503 av Jessica Thunander (V)

Jessica Thunander (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket tar på regeringens uppdrag regelbundet fram en så kallad basprognos som innefattar både person- och godstransporter för att få en bild av hur den förväntade efterfrågan på transporter kommer att se ut. Dessa prognoser för trafikutvecklingen är av central betydelse när man långsiktigt planerar byggande och underhåll av vår framtida infrastruktur. I maj 2020 ska Trafikverket publicera resultatet för en ny basprognos för framtida person- och godstransporter. I detta kommande prognosarbete råder nya förutsättningar, då ett klimatpolitiskt ramverk antagits i riksdagen där klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd ingår.

Trafikverket har nyligen beslutat om vilken basprognos som ska användas för att beräkna trafikens tillväxt. Enligt uppgift riskerar denna prognos, i likhet med de föregående prognoserna, att främja satsningar på vägtrafik på bekostnad av åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle. Detta är enligt Vänsterpartiets uppfattning oroande, då ett flertal rapporter som behandlat frågeställningen om lämpliga åtgärder för att uppnå en fossilfri transportsektor betonar vikten av de senare nämnda. Hit hör exempelvis FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg) och myndigheternas Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Därtill rekommenderar Klimatpolitiska rådet i sin rapport processer för samhällsplanering som minskar bilberoendet och konstaterar att styrningen mot ett transporteffektivt samhälle är för svag. Även Naturvårdsverket konstaterar i sitt underlag till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan att infrastrukturplaneringen behöver förändras mot målstyrning där tillgängligheten utvecklas inom ramen för klimatmålet och i linje med andra transportpolitiska hänsynsmål istället för prognoser om fortsatt vägtrafiktillväxt.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att stärka åtgärdsområdet Transporteffektivt samhälle i basprognoser samt övrigt planeringsunderlag inför kommande transportplaner för att stärka omställningen av transportsektorn i enlighet med våra klimatmål?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-27 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga