Trafiksituationen på E6

Skriftlig fråga 2017/18:114 av Niklas Karlsson (S)

Niklas Karlsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är sårbar. Den tunga trafiken är betydande. Köbildningar på grund av olyckor eller andra trafikhinder uppstår allt som oftast. Motorvägen är som en pulsåder i en region som växer befolkningsmässigt år efter år.

Transittrafik till och från kontinenten och Skandinavien likaväl som ökad regional trafik i Malmö-, Lund-, Landskrona-, Helsingborgs- och Ängelholmsregionerna är betydande orsaker. Befolkningen ökar snabbare än genomsnittet för Sverige. Infrastrukturen behöver anpassas för att möta ett ständigt växande behov.

Enligt Trafikverkets statistik passerar dagligen 50 000 fordon den mätstation som finns uppsatt i höjd med Löddeköpinge. Mer än vart femte fordon är lastbilar, och det är en andel som ökar. Utvecklingen går åt fel håll. Varje år kommer 1 miljon lastbilstrailrar till Malmö och Trelleborg från kontinenten. Bara 30 000 av dessa fraktas norrut via järnväg. Övriga 970 000 går på väg.

Trafikverket har planer på att försöka minska den köbildning som uppstår genom att bygga om vissa kritiska punkter. Vid Glumslövs backar finns på ett kort avsnitt över krönet trefilig motorväg. På fler avsnitt av vägen behövs trefilig motorväg.

Det är viktigt att detta arbete kan komma igång skyndsamt. En del åtgärder har redan vidtagits och fler är på gång för att skapa bättre förutsättningar vid på- och avfarter och även för tillfartsvägar för att undvika köbildningar som uppstår och att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E6 genom Skåne.

Att stötta godstrafiken på järnväg på liknande sätt som görs i andra europeiska länder för att styra godstrafik från väg till järnväg skulle kunna bidra till att öka tillgängligheten på redan hårt belastade vägsträckor som E6 mellan Helsingborg och Malmö. De ökade behov som finns bör också ses i ett sammanhang där en fortsatt utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken beaktas. Skåne och Själland i Danmark utgör tillsammans en dynamisk region, Öresundsregionen.

Att ha en väl fungerande trafiksituation i denna region är av stor nytta i ett nationellt svenskt men också skandinaviskt perspektiv för jobb, tillväxt och en hållbar utveckling.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Hur ser statsrådet på förslaget att styra godstrafik från väg till järnväg på liknande sätt som redan görs i till exempel Tyskland och Danmark?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-17 Överlämnad: 2017-10-17 Anmäld: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25
Svar på skriftlig fråga